Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | K | M | N | P | R | S | T | V | Y | Z
Number of items: 62.

A

Aleksandrov, Ivan (2017) Determinants of Personal Functioning in the Process of Hospital Treatment. Psychological Help Resources //// Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда. Ресурси за психологична помощ. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Argirov, Argir (2017) Differential Diagnostic and Therapeutic Aspects of Scalp Seborrhoeic Dermatitis in Different Age Groups /// Диференциално-диагностични и терапевтични аспекти на себорейния дерматит на капилициума в различни възрастови групи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Boeva, Todorka (2017) Factors Influencing the Abortion Decision - Roles and Responsibilities of Midwives /// Фактори, оказващи влияние върху решението за аборт – роля и задачи на акушерката. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Boyadzhiev, Dobrin (2017) UV Protection Habits and an Innovative Concept for Early Detection and Tracking of Anterior Eye Segment Tangible Damages /// Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

C

Chaushev, Dilyan (2017) Diagnosis and Treatment of Acute Cholecystitis in Advanced and Elderly Age /// Диагностика и лечение на острия холецистит в напреднала и старческа възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Cherneva, Djeni (2017) Biodiversity and Ethnobotanical Uses of Medicinal Plants from the Northern Black Sea Coastal Wetlands /// Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Damyanova, Dobrinka (2017) Fluoride Varnishes for Prevention and Treatment of Initial Dental Caries in Children Aged 3 to 6 Years //// Профилактика и лечение на началния дентален кариес с флуорни лакове в детска възраст от 3 до 6 години. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimaras, Pantelis (2017) Study of Mutations and Expression of Genes Correlated to the Appearance of Colorectal Cancer /// Проучване на мутации и експресия на гени, корелиращи с изявата на колоректален карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrov, Ivan (2017) Brain Volumetry Markers and Cognitive Status in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis /// Мозъчни волуметрични показатели и когнитивен статус при пристъпно-ремитентна множествена склероза. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova, Eleonora (2017) Expression of Beclin-1 as a Marker for Autophagy and Its Predictive and Prognostic Performance in Patients with Metastatic Colon Cancer /// Експресията на Beclin 1 като маркер за автофагия и прогностичната му и предиктивна стойност при болни с карцином на дебелото черво в метастатичен стадий. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova, Jenya (2017) Pathogenic Factors and Comorbidity in Seborrheic Dermatitis. Role of Vitamin D /// Патогенетични фактори и коморбидитет при себореен дерматит. Роля на витамин Д. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimova, Maria (2017) Prospective Follow-up of Patients with Beta-Thalassemia Major for Cardio-vascular Status and Cardio-vascular Pathology /// Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с таласемия майор. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhafer, Nigyar (2017) Cancer Prevention in Bulgaria. Preventive Screening Options in the Small Towns and Remote Villages /// Профилактика на онкологичните заболявания в България. Възможности за скрининг в малки и отдалечени населени места. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhendov, Dzhendo (2017) Fixed Partial Dentures of Co-Cr Alloys Using Additive Manufacturing //// Неснемаеми протезни конструкции от Co-Cr сплави, изработени чрез технологии с добавяне на материал. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhorov, Anton (2017) Skeletal Repositions, Reconstructions and Fixations in the Maxillofacial Area /// Скелетни репозиции, реконструкции и фиксации в лицево-челюстната област. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

F

Filkova, Silviya (2017) Prevention of Spinal Deformities in Preschool-Age Children /// Профилактика на гръбначните изкривявания при деца в предучилищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Ganchev, Georgi (2017) Post-Traumatic Instability of the Distal Radioulnar Joint. Diagnostic Difficulties and Therapeutic Approach /// Посттравматична нестабилност на дистална радио-улнарна става. Диагностични трудности и терапевтичен подход. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Gencheva, Albena (2017) Alternative Methods for Surgical Treatment of Impacted Lower Third Molars /// Алтернативни методи за хирургично лечение на ретинирани долни трети молари. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Genova, Petya (2017) Surgical Approach to Obstructive Sleep Disordered Breathing in Childhood /// Хирургичен подход про обструктивни нарушения на дишането по време на сън в детска възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Gerasimova – Peneva, Aneliya (2017) Kinetic Behaviour of the Foam Films from Aqueous Solutions of Bovine Serum Albumin and n-dodecyl-beta-D-maltoside ///// Кинетично поведение на пенни филми от водни разтвори на говежди серумен албумин и n-додецил-бета-D-малтозид. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Hachmeriyan, Antoniya (2017) Experimental Evidences for Hypocoagulability Caused by Thymic Peptides Thymulin, Thymosin alpha 1 and Thymosin beta 4 /// Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди тимулин, тимозин-алфа 1 и тимозин-бета 4. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hachmeriyan, Mari (2017) Maternal Biochemical Screening as a Method for Prenatal Genetic Prophylaxis /// Майчин биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hubchev, Georgi (2017) Contemporary Surgical Treatment of Female Stress Urinary Incontinence /// Съвременно оперативно лечение на стрес инконтиненцията при жените. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ivanova, Eliyana (2017) Epidemiological Efficiency, Organization and Immunization Management in the Varna Region /// Епидемиологична ефективност, организация и управление на имунизационното дело във Варненска област. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kashlov, Yavor (2017) Biological Markers of Necrosis and Necropsy in Cardiovascular Diseases /// Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Katelieva, Desislava (2017) Opportunities and Barriers for an Equal and Timely Access when Providing Emergency Medical Care in Pre-hospital and In-hospital Conditions /// Възможности и бариери за постигане на равен достъп и своевременност при оказване на спешна медицинска помощ в извънболнични и болнични условия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kisheva, Antoniya (2017) Role of Fibrosis and Blocking of Mineralcorticoid Receptors in Atrial Fibrillation /// Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kisyov, Stefan (2017) The Role of Reproductive Surgery in Female Infertility Complex Treatment /// Ролята на репродуктивната хирургия в комплексното лечение на женския стерилитет. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Klissourova, Marina and Glinkov, Sergey and Radeva, Rumyana (2017) A Review of the Current Situation of Open Access in Bulgaria /// Обзор на ресурсите с отворен достъп в България. Internet Liberalization - Intellectual Property Challenges and Good Practices. (Submitted)

Kobakova, Ina (2017) Clinico-morphological Characteristics, Histological Typification and Their Correlation with Some Molecular Markers in Cutaneous Melanoma /// Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kolarov, Nikolay (2017) Unipolar Hemiarthroplasty as a Choice of Management of Neck of Femur Fractures in Elderly Patients /// Еднополюсно ендопротезиране като избор на лечение на фрактури на бедрената шийка при възрастни пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Komsiiska, Detelina (2017) The Role of Oxidative Stress in the Development of Depressive and Anxiety Disorders after Stroke /// Ролята на оксидативния стрес в развитието на депресивни и тревожни разстройства след мозъчен инсулт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kostadinova, Vanya (2017) Characteristics of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in High Risk Patients /// Особености в протичането на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) при високо рискови пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kostadinova Popova, Tsvetelina (2017) Seroepidemiological and Laboratory Diagnostic Studies on the Disease and Clinical Importance of Epstein–Barr Virus Infection /// Сероепидемиологични и лабораторно диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Epstein-Barr вирусната инфекция. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kostov, Ivan (2017) Assessment of the Impact of Medical Standard in Obstetrics and Gynaecology: Organizational, Clinical and Deontological Aspects /// Оценка на въздействието на медицинския стандарт в акушеро-гинекологичната практика: организационни, клинични и деонтологични аспекти. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Krahtova-Nasteva, Katrin (2017) Low Level Laser Radiation in Treatment of Acne and Rosacea /// Нискоинтензивна лазертерапия в лечението на акне и розацея. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Mihov, Kalin (2017) Custom Anatomical Femoral Stem in Total Hip Arthroplasty /// Индивидуално анатомично бедрено стебло при тазобедрена алопластика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mircheva, Lilyana (2017) Optimizing Care for Patients with Heart Failure after Dehospitalization /// Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност след дехоспитализацията. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Miteva, Mariya (2017) Efficiency of High Energy Lasers in Non-surgical Treatment of Inflammatory Periodontal Diseases /// Ефективност на високоенергийните лазери при нехирургично лечение на възпалителните заболявания на пародонта. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Nikolov, Goran (2017) Biochemical Biomarkers for Graft Function Evaluation in the Early Post-Transplant Period of Renal Transplant Patients /// Биохимични биомаркери за оценка на функцията на присадката в ранния посттрансплантационен период при бъбречно трансплантирани пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Pachejieff, Assen (2017) Residual Cord Blood Banking: Obstetric and Bioethical Aspects /// Банкиране на резидуална умбиликална кръв: акушерски и биоетични аспекти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pavlov, Nikolay (2017) Coronectomy of Impacted and Semi-impacted Mandibular Third Molars /// Коронектомия на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pavlova, Kalina Stoyanova (2017) Epidemiological Studies and Analysis of Risk Factors in the Distribution of Intestinal Parasitoses with Person-to Person Transmission in Varna District /// Епидемиологични проучвания и анализ на рискови фактори за разпространението на контактните паразитози във Варненска област. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peeva, Svilena (2017) Morphometric Microstructural Analysis of Cornea within the Norm in and in Somatic and Genetic Diseases //// Морфометричен микроструктурен анализ на роговицата в норма и при соматични и генетични заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peycheva, Katya (2017) Determination of Toxic Chemical Contents in the Black Sea Marine Water , Sediment and Biota //// Определяне съдържанието на токсични химични елементи в системата вода-седимент- биота. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Raykov, Dimitar (2017) Conservative Treatment of Idiopathic Clubfoot. The Ponseti Method – Approved Standard //// Консервативно лечение на вродено еквиноварусно ходило. Методът на Понсети-утвърден стандарт. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ruseva, Zhenya (2017) Physical Factors Influencing Children with Tonsillar Hypertrophy and Symptoms of Sleep-Disordered Breathing /// Възможности на физикалните фактори за повлияване на деца с тонзиларна хипертрофия и симптоми на нарушено нощно дишане. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Stancheva - Chamova, Rositsa (2017) Breastfeeding and Urinary Tract Infections in Children Up to 3 Years in Varna /// Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Staneva, Violeta (2017) Nursing Care for Outpatients with Multiple Sclerosis: Complex Approach and Medical-Social Aspects //// Сестрински грижи при пациенти с множествена склероза - комплексен подход и медико­ социални аспекти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stefanovа, Nadezhda (2017) Expression of Markers for Autophagy and Necroptosis in Colorectal Carcinoma /// Експресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoeva, Tatyana (2017) Clinical and Functional Characteristics, Non-Invasive Markers of Airway Inflammation and Control in Children with Asthma //// Клинико-функционална характеристика, неинвазивни маркери на белодробно възпаление и контрол при деца с бронхиална астма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoilova, Irena (2017) Impairments of the Musculoskeletal System and the Peripheral Nervous System in Persons Employed in Apparel Production Industry /// Увреждания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система при работещи в шивашката промишленост. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Tarashoeva, Galabina (2017) Some Aspects of the Effectiveness of Psychodrama Therapy in Patients with Panic Disorder /// Някои аспекти на ефективност на психодрама терапията при пациенти с паническо разстройство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Teodorova, Iliana (2017) Markers for Evaluation of the Activity and Progression of the Kidney Disease in Adult Patients with Chronic Glomerular Disorders /// Показатели за оценка на активността и прогресията на бъбречното заболяване при възрастни пациенти с хронични гломерулопатии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Todorov, Georgi (2017) Interventional Approaches and Diagnosis of Malignancies of the Hepatobiliary System /// Интервенционални подходи и диагностика при злокачествени заболявания на хепато-билиарната система. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsvetkov, Nenko (2017) Current Requirements for the Professionalization of the Dental Technician as Employer’s Expectation /// Актуални изисквания към професионализацията на зъботехника като отговор на очакванията на работодателя. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsvetkova, Verginiya (2017) Analysis of Stress Management in Children in Hospital Environment /// Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Varbanov, Svetlin (2017) Cross-cultural Analysis of Attitudes to Suicide /// Кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Vasileva, Radostina (2017) Dental Photography in Modern Prosthetic Dentistry /// Фотографията в съвременната протетична дентална медицина. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Y

Yordanova, Dilyana (2017) Developing Copyright Protection Set of Measures in Higher Education Institutions /// Разработване на комплекс от мерки за защита на авторските права във висшите училища. Internet Liberalization - Intellectual Property Challenges and Good Practices. (Submitted)

Z

Zheleva, Eleonora (2017) Ultrasound-Guided Central Venous Line Cannulation in Children Receiving Intensive Treatment /// Канюлиране на централен венозен път под ултразвуков контрол при деца, имащи нужда от интензивно лечение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Zlatarova, Zornitsa (2017) Reconstructive Eyelid Surgery for Eyelid Malposition and After Tumour Excision /// Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна в позицията им и след ексцизия на тумори. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Wed Oct 16 08:17:53 2019 EEST.