Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Y
Number of items: 59.

A

Abadzhiev, Metodi (2016) Biological Concept for Implant Treatment of Completely Toothless Lower Jaw with Fixed Implant-Supported Prostheses /// Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Andreeva, Radosveta (2016) Premature Loss of Primary Teeth of Children with Mixed Dentition. Need of Space Maintainers // Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova, Virginia (2016) Regional Inequalities in Mortality in Bulgaria // Регионални неравенства в смъртността в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Bachvarov, Chavdar (2016) Endovascular Treatment of Ruptured Intracranial Brain Aneurysms, Arteriovenous Malformations and Carotid Cavernous Fistulae /// Ендоваскуларно лечение на руптирали интракраниални мозъчни аневризми, артериовенозни малформации и каротидо-кавернозни фистули. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bozhanina, Bilyana (2016) Dupuytren's contracture. Percutaneous Needle Aponeurotomy and Lipograft /// Дюпюитренова контрактура. Перкутаннна иглена апоневротомия и липографт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bozhkova, Milena (2016) Microbiological and Molecular Genetic Research on Epidemiology and Resistance to Antimicrobial Drugs in Clinical Isolates. Stenotrophomonas maltophilia //// Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху епидемиологията и резистентността към антимикробни лекарствени средства в клинични изолати. Stenotrophomonas maltophilia. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bozukov, Hristo (2016) Oral Health Status of Children with Thalassemia Major /// Орално здраве при деца с таласемия майор. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

C

Conev, Nikolay (2016) Serum Expression Levels of miR-17, miR-21, miR-29a and miR-92 as Potential Biomarkers for Recurrence after Adjuvant Chemotherapy in Colon Cancer Patients //// Микрорибонуклеинови киселини miR-17, miR-21, miR-29a и miR-92 като потенциални маркери за оценка на риск от рецидив след адювантна химиотерапия при пациенти с карцином на колона. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dimitrova, Mariana (2016) Reasons for Nurse Turnover in Sectors with High Work Intensity /// Причини за текучеството на медицински сестри в сектори на висока интензивност на труд. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova, Valia (2016) Obstetrics Practices in Women’s Consulting – Perspectives of Professional Development for Midwifery Profession /// Акушерските практики за консултиране на жени – перспектива за развитието на професията „Акушерка“. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova-Grozeva, Elena (2016) Retinopathy of Prematurity (ROP) - Regional and National Characteristics and Modern Approach for Problem Solving /// Ретинопатия на недоносеното – регионални и национални характеристики и съвременен подход за решаване на проблема. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dokova, Aneta (2016) A conceptual model for the management of sustainable healthcare projects based on community-academic partnerships // Концептуален модел за устойчиво управление на здравни проекти, базирани на общностно-академични партньорства. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Drenska, Kalina (2016) Multiple Sclerosis and Comorbidity – Impact on the Quality of Life // Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на живот. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dukova, Denitsa (2016) Clinical, Diagnostic, Therapeutic and Prognostic Aspects of Autoimmune Liver Diseases /// Клинико-диагностични, терапевтични и прогностични аспекти на автоимунните чернодробни болести. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhabalyan, Karen (2016) Diagnostic Value of the Fine Needle Aspiration Biopsy of Head and Neck Neoplasms // Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Eguruze, Katya (2016) Contributing Role of the Nurse in Breast Cancer Prevention // Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Evtimova, Teodora (2016) The Midwife in Family Advisory Services with Priority on Women's Health in Marginalized Groups /// Акушерката в семейно-консултативната дейност с приоритет женското здраве сред маргиналните групи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgiev, Tihomir (2016) Clinical Implications of Certain Anatomical Variations and Pathological Findings in the Maxillary Sinus in Dental Implantology /// Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната имплантология. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Anna (2016) Options to Optimize Nurses’ Involvement in the Process of Patient’s Informed Consent /// Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Antoaneta (2016) Psychopharmacological Effects of Phenolic Acids in Experimental Pharmacological Studies // Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в експериментални фармакологични проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Emiliya (2016) Provision of Medical - Laboratory Services in the General Medical Practice /// Осигуреност с медико - лабораторни услуги в общата медицинска практика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Filka (2016) Influence of the Autonomic Nervous System, Skin Barrier Indicators and Psycho-Emotional Aspects in Patients with Lichen Simplex Chronikus /// Влияние на вегетативната нервна система, показатели на кожната бариера и психо-емоционални аспекти при пациенти с лихен симплекс хроникус. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva-Hristova, Darina (2016) Cardiovascular Autonomic Dysfunction in Acute Hemispheric Stroke – Correlation Studies /// Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт – корелационни проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Glinkov, Sergey and Klissourova, Marina and Radeva, Rumyana and Radkova, Zhaneta (2016) Increasing the Visibility of Research Output - Medical University of Varna Initiatives Adjoining the International Open Access /// Повишаване видимостта на научните разработки - инициативи на Медицински университет - Варна, в отговор на световните тенденции за "отворена наука". In: Internet Liberalization - Intellectual Property Challenges and Good Practices. "Za Bukvite - O Pismenech" Publishing House, Sofia, Bulgaria, pp. 359-374. ISBN 978-619-185-231-4

H

Hristova, Elitsa (2016) Microstructural Macular Changes in Patients with Socially Significant Retinal Diseases /// Микроструктурни характеристики на промените в макулата при заболявания на ретината със социално значение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hristova, Minka (2016) Study of Potential Mechanisms of Gastric Mucosal Injury and the Effect of Melatonin in Model of Thermal Skin Trauma // Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и влиянието на мелатонина при модел на термична травма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hristova, Tatyana (2016) New Polymeric Forms of Paclitaxel. Synthesis, Characterization and Antitumor Activity /// Нови полимерни форми на паклитаксел. Синтез, охарактеризиране и антитуморна активност. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hrusafov, Deyan (2016) Biological Markers in First-Episode Schizophrenia /// Биологични маркери при първи шизофренен епизод. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ilkovska, Bilyana (2016) Iron Homeostasis in Healthy People and Patients with Metabolic Syndrome with Main Focus on Hepcidin – Regulatory Hormone of Iron Metabolism /// Хомеостаза на желязото при здрави хора и пациенти с метаболитен синдром с основен акцент върху хепсидина-хормона регулатор на метаболизма на желязото. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ingilizova, Gergana (2016) Biological Aspects and Prognostic Criteria for Evaluation of Oocytes and Preimplantation Embryos in Patients with Low Ovarian Reserve /// Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцити и предимплантационни ембриони при пациентки с намален овариален резерв. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanova, Veronika (2016) Influence of Family Relations and Parent-Children Relationship in Pre-school Aged Children /// Влияние на семейните отношения и взаимоотношенията родител-дете, при деца в предучилищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kalevska, Evgeniya (2016) Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke – Clinical Aspects and Correlation Relationships /// Интравенозна тромбоза при исхемичен мозъчен инсулт – клинични аспекти и корелационни зависимости. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kaprelyan, Ara (2016) Complex Study of Clinical Application of (18)F-FDG PET/CT in Patients with Central Nervous System Diseases /// Комплексно проучване на клиничното приложение на (18)F-FDG ПЕТ-КТ при болни със заболявания на централната нервна система. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Koleva, Greta (2016) Hypertension Care – Nurse’s Role in Ambulatory Monitoring /// Артериална хипертония – роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Konsoulova, Assia (2016) Expression of some plasma and tissue biomarkers as potential predictors for response to Anti-angiogenic therapy with bevacizumab in metastatic colorectal cancer // Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с Bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Konstantinova, Desislava (2016) Examination of the Masticatory Function in Experimental and Clinical Conditions /// Изследване на дъвкателната функция в експериментални и клинични условия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kovachev, Emil (2016) Contemporary Approaches in the Pathogenesis, Diagnosis and Treatment of Genital Chlamydiosis in Infertile Patients /// Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Krasteva-Ruseva, Mariyana (2016) Use of Spinal Traction in the Complex Treatment of Lumbar Disc Disease /// Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

L

Laleva, Krasimira (2016) An Assessment of Rising Demand for Professional Caregivers /// Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Madjova, Christiana (2016) Complex Oral Diagnosis of Children and Adolescents with Diabetes and Obesity /// Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Manolova, Yana (2016) Amniotic Membrane Transplantation - Logistics, Surgical Techniques and Microstructural Analysis of Results /// Трансплантация на амниотична мембрана – логистика, хирургически техники и микроструктурен анализ на резултатите. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinov, Petar (2016) Approbation of Screening Approach for Depressive and Anxiety Disorders /// Апробиране на скринингов подход при депресивни и тревожни разстройства. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Milev, Minko (2016) Integrated Communications in Dental Laboratory Practice /// Интегрирани комуникации в работата на зъботехническата лаборатория. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Miteva, Darina (2016) Role of Comorbid Diseases and Some Biochemical Markers in Determination of Severity and Prognosis of Community Acquired Pneumonia /// Роля на коморбидните заболявания и някои биохимични маркери в определяне тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Nencheva-Sveshtarova, Savina (2016) Application of Low-level Laser Phototherapy in the Treatment of Chronic Temporomandibular Disorders // Приложение на нискоинтензитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nenova, Gergana (2016) The Contribution of the Physiotherapist to Public Health and the Development of Integrated Care /// Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Panov, Vladimir (2016) Changes in the Oral Cavity and Common Diseases /// Промени в оралната среда и общи заболявания. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pavlov, Stoyan Ivanov (2016) Vitamin D Status and Systemic Inflammatory Manifestations in Patients with Psoriasis Vulgaris /// Витамин Д статус и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pavlova, Elisaveta (2016) Evaluation and Validation of Screening for Eating Disorders /// Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Penev, Preslav (2016) Modern Aspects of Diagnosis and Treatment of Ligament Injuries of the Lateral Column of the Ankle Joint /// Съвременни аспекти на диагностиката и лечението при лигаментарни увреди на латералната колона на глезенната става. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Radeva, Tatyana (2016) Coping Strategies Strategies for Depressive Disorder Patients /// Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Rohova, Maria (2016) Mobility of Health Professionals – Trends, Patterns and Attitudes in Romania // Мобилност на здравните професионалисти: тенденции, модели и нагласи в Румъния. Project Report. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria.

S

Sabeva, Elitsa (2016) Factors Affecting the Primary Stability of the Intraosseous Screw Type Implants /// Фактори повлияващи първичната стабилност на интраосалните винтови имплантати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Slavchev, Stanislav (2016) The Role of Radical Hysterectomy with Pelvic and/or Aortic Lymph Node Dissection for Optimal Cytoreductive Surgery in Advanced Stage Epithelial Ovarian Cancer /// Ролята на радикалната хистеректомия с илиачна и/или парааортална лимфна дисекция за оптималната циторедукция при авансирал епителен яйчников карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stratieva, Violeta (2016) Placental Dysfunction - Screening Model for Risk Assessment /// Плацентарна дисфункция – скринингов модел за оценка на риска. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Todorova, Anna (2016) Use of Medications and Pharmacists’ Role in Improving the Quality of Life in Children with Bronchial Asthma // Лекарствена употреба и роля на фармацевтите за подобряване качеството на живот при деца с бронхиална астма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsonkova, Eva (2016) A contemporary model of presentation and evaluation of nephrolithiasis in children /// Съвременен модел на презентация и оценка на нефролитиазата в детска възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Valkov, Veselin (2016) Impact of Transcatheter Aortic Valve Implantation on the Left Ventricular Remodelling /// Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Y

Yunakova, Maria (2016) Low Ovarian Response to Controlled Ovarian Hyperstimulation - Diagnosis, Prognostic Factors and Management /// Слаб яйчников отговор на контролирана овариална хиперстимулация – диагноза, прогностични фактори, управление. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:40:16 2019 EEST.