Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | R | S | T
Number of items: 31.

A

Andreeva – Borisova, Radosveta (2016) Premature Loss of Primary Teeth of Children with Mixed Dentition. Need of Space Maintainers // Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova, Virginia (2016) Regional Inequalities in Mortality in Bulgaria // Регионални неравенства в смъртността в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Bozukov, Hristo (2016) Oral Health Status of Children with Thalassemia Major /// Орално здраве при деца с таласемия майор. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dimitrova-Grozeva, Elena (2016) Retinopathy of Prematurity (ROP) - Regional and National Characteristics and Modern Approach for Problem Solving /// Ретинопатия на недоносеното – регионални и национални характеристики и съвременен подход за решаване на проблема. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dokova, Aneta (2016) A conceptual model for the management of sustainable healthcare projects based on community-academic partnerships // Концептуален модел за устойчиво управление на здравни проекти, базирани на общностно-академични партньорства. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Drenska, Kalina (2016) Multiple Sclerosis and Comorbidity – Impact on the Quality of Life // Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на живот. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dukova, Denitsa (2016) Clinical, Diagnostic, Therapeutic and Prognostic Aspects of Autoimmune Liver Diseases /// Клинико-диагностични, терапевтични и прогностични аспекти на автоимунните чернодробни болести. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhabalyan, Karen (2016) Diagnostic Value of the Fine Needle Aspiration Biopsy of Head and Neck Neoplasms // Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Eguruze, Katya (2016) Contributing Role of the Nurse in Breast Cancer Prevention // Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgiev, Tihomir (2016) Clinical Implications of Certain Anatomical Variations and Pathological Findings in the Maxillary Sinus in Dental Implantology /// Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната имплантология. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Antoaneta (2016) Psychopharmacological Effects of Phenolic Acids in Experimental Pharmacological Studies // Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в експериментални фармакологични проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva-Hristova, Darina (2016) Cardiovascular Autonomic Dysfunction in Acute Hemispheric Stroke – Correlation Studies /// Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт – корелационни проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Hristova, Elitsa (2016) Microstructural Macular Changes in Patients with Socially Significant Retinal Diseases /// Микроструктурни характеристики на промените в макулата при заболявания на ретината със социално значение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hristova, Minka (2016) Study of Potential Mechanisms of Gastric Mucosal Injury and the Effect of Melatonin in Model of Thermal Skin Trauma // Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и влиянието на мелатонина при модел на термична травма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hristova, Tatyana (2016) New Polymeric Forms of Paclitaxel. Synthesis, Characterization and Antitumor Activity /// Нови полимерни форми на паклитаксел. Синтез, охарактеризиране и антитуморна активност. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ingilizova, Gergana (2016) Biological Aspects and Prognostic Criteria for Evaluation of Oocytes and Preimplantation Embryos in Patients with Low Ovarian Reserve /// Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцити и предимплантационни ембриони при пациентки с намален овариален резерв. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanova, Veronika (2016) Influence of Family Relations and Parent-Children Relationship in Pre-school Aged Children /// Влияние на семейните отношения и взаимоотношенията родител-дете, при деца в предучилищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kalevska, Evgeniya (2016) Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke – Clinical Aspects and Correlation Relationships /// Интравенозна тромбоза при исхемичен мозъчен инсулт – клинични аспекти и корелационни зависимости. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kaprelyan, Ara (2016) Complex Study of Clinical Application of (18)F-FDG PET/CT in Patients with Central Nervous System Diseases /// Комплексно проучване на клиничното приложение на (18)F-FDG ПЕТ-КТ при болни със заболявания на централната нервна система. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Konsoulova, Assia (2016) Expression of some plasma and tissue biomarkers as potential predictors for response to Anti-angiogenic therapy with bevacizumab in metastatic colorectal cancer // Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с Bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Konstantinova, Desislava (2016) Examination of the Masticatory Function in Experimental and Clinical Conditions /// Изследване на дъвкателната функция в експериментални и клинични условия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kovachev, Emil (2016) Contemporary Approaches in the Pathogenesis, Diagnosis and Treatment of Genital Chlamydiosis in Infertile Patients /// Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Krasteva-Ruseva, Mariyana (2016) Use of Spinal Traction in the Complex Treatment of Lumbar Disc Disease /// Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

L

Laleva, Krasimira (2016) An Assessment of Rising Demand for Professional Caregivers /// Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Marinov, Petar (2016) Approbation of Screening Approach for Depressive and Anxiety Disorders /// Апробиране на скринингов подход при депресивни и тревожни разстройства. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Nencheva-Sveshtarova, Savina (2016) Application of Low-level Laser Phototherapy in the Treatment of Chronic Temporomandibular Disorders // Приложение на нискоинтензитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nenova, Gergana (2016) The Contribution of the Physiotherapist to Public Health and the Development of Integrated Care /// Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Radeva, Tatyana (2016) Coping Strategies Strategies for Depressive Disorder Patients /// Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Rohova, Maria (2016) Mobility of Health Professionals – Trends, Patterns and Attitudes in Romania // Мобилност на здравните професионалисти: тенденции, модели и нагласи в Румъния. Project Report. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria.

S

Slavchev, Stanislav (2016) The Role of Radical Hysterectomy with Pelvic and/or Aortic Lymph Node Dissection for Optimal Cytoreductive Surgery in Advanced Stage Epithelial Ovarian Cancer /// Ролята на радикалната хистеректомия с илиачна и/или парааортална лимфна дисекция за оптималната циторедукция при авансирал епителен яйчников карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Todorova, Anna (2016) Use of Medications and Pharmacists’ Role in Improving the Quality of Life in Children with Bronchial Asthma // Лекарствена употреба и роля на фармацевтите за подобряване качеството на живот при деца с бронхиална астма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Wed Apr 26 09:43:27 2017 EEST.