Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 56.

A

Anakievski, Deyan (2015) Evaluation and validation of some preoperative and postoperative prognostic models for prostate cancer//Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Andonova, Silva (2015) Treatment of acute ischemic stroke with intravenous thrombolysis: prospective studies on the outcome of the disease// Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода от болестта. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Angelova, Denislava (2015) Management of Change Options through Projects and Development of Project Culture (The Example of St. Marina University Hospital – Varna) // Възможности за управление на промяната в болницата чрез проекти и развитие на проектна култура (на примера на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Angelova, Meglena (2015) Analysis of Progenitor Cells During Development of Human Pallium // Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Arnaudov, Plamen (2015) Recurrent Inguinal Hernia - Surgical Treatment Options /// Рецидивна ингвинална херния – възможности за оперативно лечение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Arnaudova, Mariana (2015) Introduction to Advanced and Old Age Psychiatry /// Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria. ISBN 978-619-7137-56-9

B

Balcheva, Miglena (2015) Oral allergy syndrome as a manifestation of food allergy.// Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bechev, Blagovest (2015) Clinical Significance and Place of Laparoscopic Myomectomy in Modern Treatment of Myoma // Клинично значение и място на лапароскопската миомектомия в съвременното лечение на миомната болест. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bocheva, Yana (2015) PREDICTIVE VALUE OF SOME TUMOR MARKERS IN THE FOLLOW UP OF CANCER PATIENS- FDG/PET CT VERIFICATION. // Предиктивна стойност на някои туморни маркери, при проследяване на онкоболни- верифициране с FDG PET/ CT. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Borisova-Papancheva, Tsvetelina (2015) Healing Processes of Periapical Endodontic Leasions after Retrograde Filling // Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bratoeva, Kameliya (2015) Mechanism of Hepatocyte Survival in Experimental Model of Non-Alcoholic Fatty Liver and Antioxidants Intake // Механизъм на хепатоцитно оцеляване при експериментален модел на неалкохолен мастен черен дроб и прием на антиоксиданти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

C

Chernopolsky, Plamen (2015) Palliative Procedures for Malignant Jaundice // Палиативни интервенции при малигнен иктер. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Chervenkov, Trifon (2015) Expression of Cyclon/CCDC86 Gene in Cells of the Immune and Nervous Systems in Patients with Schizophrenia /// Експресия на гена Cyclon/CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Djordjanova, Adelina (2015) Analysis of Forensic Psychiatric and Psychological Evaluations in Civil Proceedings of the Varna District Court Docket for the Period of 2007 to 2012 // Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за периода 2007 – 2012 година. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dobreva, Diana (2015) FATSOLUBLE VITAMINS IN BLACK SEA AND FRESHWATER FISH//МАСТНОРАЗТВОРИМИ ВИТАМИНИ В ЧЕРНОМОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ РИБИ. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dokov, Wiliam (2015) Potentials for Introduction of Objective Criteria Determining "Danger to Life" in Medico-biological Characterization of Injuries // Възможности за въвеждане на обективни критерии за определяне на „опасността за живота“ при медико-биологичната квалификация на телесни повреди. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Doychinova, Maya (2015) Dental caries prophylaxis with photosensitizers (experimental, laboratory and clinical studies) // Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични изследвания). Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Draganova, Daniela (2015) Contribution of the Medical Nurse in the Complex Rehabilitation of Patients with Mental Disorders /// Роля на медицинската сестра в екипа за комплексна рехабилитация на психично болни. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Eftimov, Miroslav (2015) Pharmacological research of the effect of Aronia melanocarpa fruit juice in behavioral models in rats//Фармакологично проучване на ефекта на плодов сок от Aronia melanocarpa в поведенчески модели при плъхове. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Enchev, Yavor (2015) Preventable Errors and Complications in Neurosurgery /// Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgiev, Radoslav (2015) Magnetic resonance diffusion and perfusion for differentiation and grading of the diffuse glial brain tumors in adults//Магнитно-резонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка степента на дифузните глиални мозъчни тумори при възрастни. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Kalina (2015) Iatrogenic Complications Due to Prosthetic Treatment with Partial and Complete Acrylic Dentures // Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и цели плакови протези. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Gerova, Daniela (2015) Determination of vitamin D status and significance of suboptimal levels of vitamin D for the course of some chronic diseases//Определяне на витамин D статус и значение на субоптималните нива на витамин D за хода на някои хронични заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Handzhiev, Deyan (2015) Angiogenesis in Glial Brain Tumors // Ангиогенеза при глиални мозъчни тумори. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hranov, Luchezar (2015) An Investigation of Some Clinical and Psychological Aspects of Bipolar Affective Disorder // Проучвания върху някои клинични и психологични аспекти на биполярното афективно разстройство. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Iliev, Bogomil (2015) ENDOSCOPE-ASSISTED EVACUATION OF INTRACEREBRAL HEMATOMAS (ICH)//Ендоскоп-асистирана евакуация на интрацеребрални хематоми (ICH). Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Iliev, Georgi (2015) External Nasal Valve - Definition, Pathology and Surgical Treatment /// Външна носна клапа – определение, патология, хирургично лечение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanova, Irina (2015) Hepatitis C Treatment in the Stage of Advanced Liver Disease // Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване. Manual. Varna Medical University Presds, Varna, Bulgaria. (Submitted)

K

Katreva-Bozukova, Iveta (2015) Advantages of α-adrenomimetic Decongestants over Conventional Chemical Agents for Gingival Retraction in Order to Avoid Adverse Systemic Side Effects //// Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kerekovska, Albena (2015) Publication Ethics in Biomedical Research. Infringements and Standards for Good Publication Practice // Публикационна етика в биомедицинските изследвания. Нарушения и стандарти за добре публикационна практика. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kirilova Georgieva, Nina (2015) Lung Perfusion Scintigraphy and PET/CT for Prognosis and Operability of Lung Cancer // Белодробна перфузна сцинтиграфия и PET/CT за прогноза и операбилност при карцином на белия дроб. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

L

Lateva, Mina (2015) Adiponectin and Some Other Metabolic Risk Markers and Their Relation to Abdominal Obesity in Preschool Children // Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Marinova, Teodora (2015) Microstructural Analysis of Pathological Structures in Cornea // Микроструктурен анализ на патологични структури в роговицата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Milcheva, Nina (2015) Treatment of Reversible Pulpitis of Primary Teeth /// Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mileva, Sevda (2015) Assessment of Zinc Status in Young Infants with Acute Diarrhea and Efficacy of Zinc Supplementation Therapy // Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Nazifova-Tasinova, Neshe (2015) Identification of Biomarkers for Evaluation of Phenotypic Flexibility with Application in Nutritional Studies /// Идентифициране на биомаркери за оценка на фенотипната пластичност с приложение в науката за хранене. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nedev, Plamen (2015) Rhinoseptoplasy – Endonasal and External Approach. Classical and Modern Surgical Techniques for the Nasal Deformities Treatment /// Външен и вътрешен достъп достъп при риносептопластика. Класически и съвременни хирургични техники при лечение на носните деформитети. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nikolova, Silviya (2015) Geography of Disability. Аn Analysis Based on the Socioeconomic Levels of Two Metropolitan Areas Dallas, Texas and Monterrey Nuevo Leon//МЕДИКО - ГЕОГРАФСКИ НЕРАВЕНСТВА ПРИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В РАЗЛИЧНА СОЦИО-КОНОМИЧЕСКА СРЕДА: ДАЛАС, ТЕКСАС И МОНТЕРЕЙ, НУЕВО ЛЕОН. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Papanchev, Georgi (2015) Influence of the Type of Grating Materials on the Rate of Bone Regeneration in Sinus Floor Elevation with Lateral Approach and Deferred Placement of Implants /// Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pashalieva, Irina (2015) Melatonin-initiated Effects on The Triggering Mechanism of Hemostasis in Rats//Мелатонин-инициирани ефекти върху пусковия механизъм на хемостазата у плъхове. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pasheva, Milena (2015) Study of the Metabolic Effects of Water-alcoholic Extracts of Heartwoods with Traditional Use in Bulgaria // Проучване метаболитните ефекти на водно-алкохолни екстракти от дървесини с традиционно приложение в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pavlov, Danail (2015) Study of the antioxidant, anti-inflammatory and anti-diabetic effects of extracts from Cotinus coggygria in models with experimental animals and cell cultures//Проучване на антиоксидантното,противовъзпалително и противодиабетно действие на екстракти от Cotinus coggygria в експериментални модели с опитни животни и клетъчни култури. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peev, Stefan (2015) Application of Dental Implants in a Reduced Volume of Available Bone /// Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peneva, Svetlana (2015) Comparative Analysis of Systems for Casting Working Models and Defining Their Use in Accordance to Clinical Cases // Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели и дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните случаи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Rohova, Maria (2015) Reducing Inequalities in Access to Regional Health services /// Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Simov, Maksim (2015) Providing of Dental Services through Team Work // Предоставяне на зъботехнически услуги чрез работа в екип. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stancheva-Valcheva, Emiliya (2015) Experimental Proof of The Regulatory Effects of Melatonin on The Coagulant and Anticoagulant Systems in Rats// Експериментални доказателства за регулаторните ефекти на мелатонина върху коагулационната и антикоагулационна системи у плъхове. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Targova-Dimitrova, Teodora (2015) Periodontal Inflammatory Diseases in Children with Some Internal Diseases /// Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tasinov, Oskan (2015) Study of antioxidant, antiobesity and antidiabetic action of fruit extracts of Sambucus ebulus in vitro and in vivo//Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие на екстракти от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vivo. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tomcheva, Stefanka (2015) Dynamics of the Formation of Aggressive Behavior in 18-year-olds with Registered Aggression Manifests at School // Динамика на формиране на агресивно поведение при 18-годишни ученици с регистрирани агресивни прояви в училище. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tonchev, Tsvetan and Nedev, Plamen and Enchev, Yavor and Milkov, Mario (2015) Sialoendoscopic treatment of parotid gland diseases. Scripta Scientifica Medica, 47 (4). pp. 23-29. ISSN 1314-6408

Tsvetanova, Kameliya (2015) Multi-aspect Comparative Analysis of Some Perioperative Indicators in Laparoscopic and Robotic Surgery in Gynecologic Oncology // Многоаспектен сравнителен анализ на някои периоперативни показатели при лапароскопски и роботизирани онкогинекологични операции. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsvetkova, Antoaneta (2015) Social and Pharmacoeconomic Aspects of the Use of Non-Prescription Medicinal Products.// Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти , отпускани без рецептa. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsvetkova, Tamara (2015) The Importance of Family Environment in Raising Children with Special Needs Aged 0-6 Years Old /// Значението на семейната среда при отглеждане на деца със специални нужди от 0 до 6 години. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Vankova, Deyana (2015) The role of genetic factors and lifestyle relationship to obesity and metabolic syndrome in a sample of Bulgarian population//Проучване ролята на генетични фактори и начина на живот за изявата на затлъстяване и метаболитен синдром в извадка от българската популация. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Vladeva, Evgeniya (2015) THE ROLE OF PHYSICAL FACTORS IN THE CONSREVATIVE TREATMENT OF CARPAL TUNNEL SYNDROME//РОЛЯТА НА ФИЗИКАЛНИTТЕ ФАКТОРИ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА КАРПАЛНИЯ КАНАЛ. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:40:19 2019 EEST.