Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items: 45.

A

Angelov, Angel (2014) EVLA (ELVeS) Endovenous laser ablation of varicose veins. Analysis of results according to the wavelength and the type of fiber / ЕВЛА (ELVeS) Eндовенозна лазерна аблация на разширени вени. Анализ на резултатите според дължината на вълната и вида на влакното. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Angelova, Sirma (2014) Assessment and Prevention of Caries Risk in Children with Some Kidney Diseases /// Оценяване и превенция на риска при деца, страдащи от някои бъбречни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Apostolov, Zhivko (2014) Some aspects of cerebral asymmetry in schizophrenia /// За някои измерения на мозъчната асиметрия при шизофрения. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Arabadzhieva, Daniela (2014) Prevention of ischemic stroke and associated cardiovascular and metabolic diseases//Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечносъдови и метаболитни заболявания. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Atanasov, Atanas (2014) Role of coronary artery calcium score in risk stratification of asymptomatic individuals and patients with chest pain without known coronary heart disease//Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Atanasova, Antoniya (2014) Clinical Evaluation of Patients with Ulcerative Colitis- Contemporary Approach / Клинична оценка на пациентите с язвен колит-съвременен подход. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Atanasova, Elka (2014) Formal and informal patient payments for public health care services in Bulgaria // Формални и неформални потребителски плащания за публични здравни услуги в България. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Atanasova-Pieterse, Desislva (2014) Citizen Participation in Healthcare Decision-making on Local Level // Въвличане на гражданите във вземане на решения, свързани със здравеопазването на местно ниво. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Bekyarova, Ganka (2014) Study On Some Possible Liver Damage Mechanisms Related To Oxidative Stress In Experimental Thermal Trauma Conditions And Melatonin Hepatoprotection Role// Проучване на някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес в условията на експериментална термична травма и ролята на мелатонина в хепатопротекцията. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

D

Decheva, Liubka (2014) Investigation of the regulatory effects of vitamin D analogues on calcium-phosphorus metabolism at renal function replacement // Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Dimitrova - Banska, Svetla (2014) Modern Methods for Surgical Treatment of Sleep Disordered Breathing /// Съвременни методи за оперативно лечение на разстройствата на дишането по време на сън. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

F

Filipov, Orlin (2014) Biplane double-supported screw fixation (BDSF) at femoral neck fractures // Двупланова двуопориа винтова фиксация (BDSF) при фрактури на бедрената шийка. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

G

Gancheva, Diana (2014) Peculiarities in the clinical approach in patients with Wilson’s disease. // Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

H

Haritonov, Dimitar (2014) Contemporary surgical treatment of subaxial cervical injuries//Съвременно хирургично лечение на субаксиални цервикални травми. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Health Care, Management (2014) Resumes Of Diploma Theses for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

K

Kalevski, Svetoslav (2014) Current potentials of the lumbar decompression and stabilizing back surgery for diseases and injuries of the thoracic and lumbar spinal segment /// Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Kirilova-Krusteva, Tanya (2014) Clinical Value of Endosonography in Diagnosing and Staging of Rectal Cancer /// Клинична стойност на ендосонографията при диагностиката и стадирането на ректалния карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kolev, Nikolay (2014) Biochemical Changes and Transvaginal Ultrasound at Preterm Birth // Биохимични промени и трансвагинална ехография при предтерминно раждане. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

L

Lodozova, Neli (2014) Extended-spectrum beta-lactamase-producing microorganisms as causes of urinary tract infections in ambulatory and hospitalized patients in childhood - characteristics and epidemiology. // Широкоспектърни бета-лактамаза произвеждащи микроорганизми като причинители на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани пациенти – характеристика и епидемиология. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Lyubenova, Vessela (2014) Comparative Analysis of Topographic and Microstructural Methodologies for Assessment of Cornea in Norm and Pathology // Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Marinova, Desislava (2014) Proliferation and differentiation of progenitor cells in the spinal cord of adult macaque monkeys / Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък на възрастни примати. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Merdzhanova, Albena (2014) FATTY ACID COMPOSITION OF BLACK SEA AND FRESHWATER FISH SPECIES / МАСТНОКИСЕЛИНЕН СЪСТАВ НА ЧЕРНОМОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ РИБИ. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Misheva, Aneta (2014) Individual Predictors of Prehypertension Occurrence // Личностни предиктори за поява на прехипертония. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

N

Naydenova, Darina (2014) "Food behavior, anthropometric indicators, physical activity and physical abilities of young men and women with normal weight, underweight and overweight."//„Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло.“. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Naydenova-Sabeva, Boryana (2014) Dynamics of Coagulation Status in Liver Resection for Colorectal Metastases - Anaesthetic Issues // Динамика на коагулационния статус при чернодробни резекции по повод на колоректални метастази – анестезиологични проблеми. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Negreva, Mariya (2014) Dynamics of oxidative status in paients with paroxysmal atrial fibrillation.// Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Nencheva, Binna (2014) Blindness and low vision in Eastern Bulgaria – a modern approach /// Слепота и слабо зрение в източна България – съвременен подход. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

P

Panayotova, Veselina (2014) Determination of biologically active substances in Black Sea algae//Определяне на биологично активни вещества в черноморски водорасли. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Peev, Nikolay (2014) Prognostic Factors Related to the Surgical Treatment of Patients with Brain Metastases /// Прогностични фактори при хирургичното лечение на пациентите с мозъчни метастази. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Petrov, Dilyan (2014) Current Approaches to Diagnosis and Treatment of Complicated Diverticulosis of the Colon // Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pharmaceutical, Management (2014) Resumes Of Diploma Theses for Master’s Degree in Pharmaceutical Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

Popova, Svetlana (2014) Personality Resources for Higher Levels of Subjective Well-being and Health Promotion /// Личностни ресурси за по-високи нива на субективно благополучие и промоция на здравето. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Radkova, Diana (2014) Psychological balance of hospitalized patients with infectious disease//Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

S

Shindyalova, Regina (2014) Immediate Load of Axial and Tilted Dental Implants /// Имедиатно натоварване на аксиални и наклонени дентални импланти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Shivachev, Petar (2014) Critical Congenital Heart Disease in Northeastern Bulgaria – Analysis of Results /// Критични вродени сърдечни малформации в североизточна България – анализ на резултатите. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Shterev, Shteriu (2014) Modern Aproach In Surgical Treatment Of Hiatal Hernia//Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии//. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Slavov, Milen (2014) Influence of Obstuctive Azoospermia on Chromatin Condensation in Spermatozoa, Testicular Morphology and Expression of Nuclear Proteins in Round and Elongated Spermatids - An Experimental Model in Rabbit /// Експериментална обструкция на отводящите семенни пътища при заек: влияние на обструкцията върху еякулатните параметри, тестикуларната морфология и експресията на различни ядрени протеини. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stamboliyska, Miglena (2014) Advanced Clinical, Diagnostic and Therapeutic Aspects of Helicobacter Pylori Infection // Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Stratev, Velin (2014) Alteration of some antioxidant enzymes, inflammatory and metabolic markers in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) // Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни и метаболитни маркери при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Doctoral thesis, Medical University - Varna.

T

Toshev, Ruslan (2014) Significance of Glaucoma Worldwide and in Bulgaria, Screening Possibilities, Early Detection and Analysis of Microstructural Changes /// Глаукомата – значим проблем в България и света, възможности за скрининг, ранно откриване и анализ на промените на микростуктурно ниво. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsvetkov, Kremen (2014) Testicular biopsy in infertile men: diagnostic and clinical aspects related to contemporary reproduction technologies // Биопсията на тестисите при инфертилни мъже:диагностично-клинични аспекти във връзка със съвременните репродуктивни технологии. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

V

Valcheva-Kuzmanova, Stefka (2014) PSYCHOPHARMACOLOGICAL AND ORGAN PROTECTIVE EFFECTS OF ARONIA MELANOCARPA FRUIT JUICE IN EXPERIMENTAL PHARMACOLOGICAL STUDIES // ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧНИ И ОРГАНОПРОТЕКТИВНИ ЕФЕКТИ НА ПЛОДОВ СОК ОТ ARONIA MELANOCARPA В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФАРМАКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Valkanova, Maria (2014) Medical Law //// Медицинско право. Steno Publishing House, Varna, Bulgaria. ISBN 978-954-449-762-0

Vulkov, Iliya (2014) Mild and Moderate Head Trauma. Cognitive P3 Potential for Evaluation of the Injury Outcome // Лека и средна степен на черепно-мозъчна травма. Когнитивен Р3 потенциал за оценка на изхода. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

W

Wassilew, Katharina (2014) The Impact of Ventricular Assist Device Prior to Transplantation on Morphological Parameters in Cardiac Allografts /// Въздействие на вентрикуларните помощни устройства преди трансплантация върху морфологичните параметри при сърдечните алографи. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Mon Nov 20 21:25:32 2017 EET.