Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items: 45.

A

Angelov, Angel (2014) EVLA (ELVeS) Endovenous laser ablation of varicose veins. Analysis of results according to the wavelength and the type of fiber / ЕВЛА (ELVeS) Eндовенозна лазерна аблация на разширени вени. Анализ на резултатите според дължината на вълната и вида на влакното. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Angelova, Sirma (2014) Assessment and Prevention of Caries Risk in Children with Some Kidney Diseases /// Оценяване и превенция на риска при деца, страдащи от някои бъбречни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Apostolov, Zhivko (2014) Some aspects of cerebral asymmetry in schizophrenia /// За някои измерения на мозъчната асиметрия при шизофрения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Arabadzhieva, Daniela (2014) Prevention of ischemic stroke and associated cardiovascular and metabolic diseases//Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечносъдови и метаболитни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasov, Atanas (2014) Role of coronary artery calcium score in risk stratification of asymptomatic individuals and patients with chest pain without known coronary heart disease//Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova, Antoniya (2014) Clinical Evaluation of Patients with Ulcerative Colitis- Contemporary Approach / Клинична оценка на пациентите с язвен колит-съвременен подход. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova, Elka (2014) Formal and informal patient payments for public health care services in Bulgaria // Формални и неформални потребителски плащания за публични здравни услуги в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova-Pieterse, Desislva (2014) Citizen Participation in Healthcare Decision-making on Local Level // Въвличане на гражданите във вземане на решения, свързани със здравеопазването на местно ниво. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Bekyarova, Ganka (2014) Study On Some Possible Liver Damage Mechanisms Related To Oxidative Stress In Experimental Thermal Trauma Conditions And Melatonin Hepatoprotection Role// Проучване на някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес в условията на експериментална термична травма и ролята на мелатонина в хепатопротекцията. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Decheva, Liubka (2014) Investigation of the regulatory effects of vitamin D analogues on calcium-phosphorus metabolism at renal function replacement // Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova - Banska, Svetla (2014) Modern Methods for Surgical Treatment of Sleep Disordered Breathing /// Съвременни методи за оперативно лечение на разстройствата на дишането по време на сън. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

F

Filipov, Orlin (2014) Biplane double-supported screw fixation (BDSF) at femoral neck fractures // Двупланова двуопориа винтова фиксация (BDSF) при фрактури на бедрената шийка. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Gancheva, Diana (2014) Peculiarities in the clinical approach in patients with Wilson’s disease. // Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Haritonov, Dimitar (2014) Contemporary surgical treatment of subaxial cervical injuries//Съвременно хирургично лечение на субаксиални цервикални травми. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Health Care, Management (2014) Resumes Of Diploma Theses for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

K

Kalevski, Svetoslav (2014) Current potentials of the lumbar decompression and stabilizing back surgery for diseases and injuries of the thoracic and lumbar spinal segment /// Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kirilova-Krusteva, Tanya (2014) Clinical Value of Endosonography in Diagnosing and Staging of Rectal Cancer /// Клинична стойност на ендосонографията при диагностиката и стадирането на ректалния карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kolev, Nikolay (2014) Biochemical Changes and Transvaginal Ultrasound at Preterm Birth // Биохимични промени и трансвагинална ехография при предтерминно раждане. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

L

Lodozova, Neli (2014) Extended-spectrum beta-lactamase-producing microorganisms as causes of urinary tract infections in ambulatory and hospitalized patients in childhood - characteristics and epidemiology. // Широкоспектърни бета-лактамаза произвеждащи микроорганизми като причинители на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани пациенти – характеристика и епидемиология. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Lyubenova, Vessela (2014) Comparative Analysis of Topographic and Microstructural Methodologies for Assessment of Cornea in Norm and Pathology // Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Marinova, Desislava (2014) Proliferation and differentiation of progenitor cells in the spinal cord of adult macaque monkeys / Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък на възрастни примати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Merdzhanova, Albena (2014) FATTY ACID COMPOSITION OF BLACK SEA AND FRESHWATER FISH SPECIES / МАСТНОКИСЕЛИНЕН СЪСТАВ НА ЧЕРНОМОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ РИБИ. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Misheva, Aneta (2014) Individual Predictors of Prehypertension Occurrence // Личностни предиктори за поява на прехипертония. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Naydenova, Darina (2014) "Food behavior, anthropometric indicators, physical activity and physical abilities of young men and women with normal weight, underweight and overweight."//„Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло.“. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Naydenova-Sabeva, Boryana (2014) Dynamics of Coagulation Status in Liver Resection for Colorectal Metastases - Anaesthetic Issues // Динамика на коагулационния статус при чернодробни резекции по повод на колоректални метастази – анестезиологични проблеми. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Negreva, Mariya (2014) Dynamics of oxidative status in paients with paroxysmal atrial fibrillation.// Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nencheva, Binna (2014) Blindness and low vision in Eastern Bulgaria – a modern approach /// Слепота и слабо зрение в източна България – съвременен подход. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Panayotova, Veselina (2014) Determination of biologically active substances in Black Sea algae//Определяне на биологично активни вещества в черноморски водорасли. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peev, Nikolay (2014) Prognostic Factors Related to the Surgical Treatment of Patients with Brain Metastases /// Прогностични фактори при хирургичното лечение на пациентите с мозъчни метастази. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Petrov, Dilyan (2014) Current Approaches to Diagnosis and Treatment of Complicated Diverticulosis of the Colon // Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pharmaceutical, Management (2014) Resumes Of Diploma Theses for Master’s Degree in Pharmaceutical Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

Popova, Svetlana (2014) Personality Resources for Higher Levels of Subjective Well-being and Health Promotion /// Личностни ресурси за по-високи нива на субективно благополучие и промоция на здравето. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Radkova, Diana (2014) Psychological balance of hospitalized patients with infectious disease//Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Shindyalova, Regina (2014) Immediate Load of Axial and Tilted Dental Implants /// Имедиатно натоварване на аксиални и наклонени дентални импланти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Shivachev, Petar (2014) Critical Congenital Heart Disease in Northeastern Bulgaria – Analysis of Results /// Критични вродени сърдечни малформации в североизточна България – анализ на резултатите. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Shterev, Shteriu (2014) Modern Aproach In Surgical Treatment Of Hiatal Hernia//Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии//. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Slavov, Milen (2014) Influence of Obstuctive Azoospermia on Chromatin Condensation in Spermatozoa, Testicular Morphology and Expression of Nuclear Proteins in Round and Elongated Spermatids - An Experimental Model in Rabbit /// Експериментална обструкция на отводящите семенни пътища при заек: влияние на обструкцията върху еякулатните параметри, тестикуларната морфология и експресията на различни ядрени протеини. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stamboliyska, Miglena (2014) Advanced Clinical, Diagnostic and Therapeutic Aspects of Helicobacter Pylori Infection // Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stratev, Velin (2014) Alteration of some antioxidant enzymes, inflammatory and metabolic markers in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) // Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни и метаболитни маркери при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Toshev, Ruslan (2014) Significance of Glaucoma Worldwide and in Bulgaria, Screening Possibilities, Early Detection and Analysis of Microstructural Changes /// Глаукомата – значим проблем в България и света, възможности за скрининг, ранно откриване и анализ на промените на микростуктурно ниво. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsvetkov, Kremen (2014) Testicular biopsy in infertile men: diagnostic and clinical aspects related to contemporary reproduction technologies // Биопсията на тестисите при инфертилни мъже:диагностично-клинични аспекти във връзка със съвременните репродуктивни технологии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Valcheva-Kuzmanova, Stefka (2014) PSYCHOPHARMACOLOGICAL AND ORGAN PROTECTIVE EFFECTS OF ARONIA MELANOCARPA FRUIT JUICE IN EXPERIMENTAL PHARMACOLOGICAL STUDIES // ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧНИ И ОРГАНОПРОТЕКТИВНИ ЕФЕКТИ НА ПЛОДОВ СОК ОТ ARONIA MELANOCARPA В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФАРМАКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Valkanova, Maria (2014) Medical Law //// Медицинско право. Steno Publishing House, Varna, Bulgaria. ISBN 978-954-449-762-0

Vulkov, Iliya (2014) Mild and Moderate Head Trauma. Cognitive P3 Potential for Evaluation of the Injury Outcome // Лека и средна степен на черепно-мозъчна травма. Когнитивен Р3 потенциал за оценка на изхода. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

W

Wassilew, Katharina (2014) The Impact of Ventricular Assist Device Prior to Transplantation on Morphological Parameters in Cardiac Allografts /// Въздействие на вентрикуларните помощни устройства преди трансплантация върху морфологичните параметри при сърдечните алографи. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:22:15 2019 EEST.