Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | E | G | I | K | M | P | R | S | T | U | V
Number of items: 22.

B

Boyadzhieva, Mila (2013) Serum levels of osteoprotegerin and glucometabolic indices in subjects with newly detected glycemic abnormalities // Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bozhkov, Vasil (2013) Diagnostic - therapeutic strategy in patients with cholangitis // Диагностично - терапевтична стратегия при пациенти с холангит. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dimova, Antonia and Rohova, Maria and Mutafova, Emanuela and Atanasova, Elka and Koeva, Стефка and Van Ginneken, Ewout and Panteli, Dimitra (2013) Bulgaria: Health System Review. Health Systems in Transition, 2012 // Здравни системи в преход. България. Анализ на здравната система: 2012. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria. ISBN ISBN 978-954-9685-93-0

E

Enev, Svilen (2013) Specifics of Experience and Behavior of Young people with Growing Dependence of Cyberspace // Специфика на преживяване и поведение на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgieva, Stanislava (2013) Determination of residue chlororganic contaminants in Black Sea fish // Определяне на остатъчни хлорорганични замърсители в черноморски риби. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ismail, Elis (2013) Prognostic factors in combined therapy of invasive cervical cancer IB1 Stage // Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка IB1 стадий. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanova, Diana (2013) Antioxidant activity of Bulgarian medicinal plants and related biological effects // Антиоксидантна активност на български лечебни растения и свързани с нея биологични ефекти. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Klenske, Julia (2013) Global Endometrial Ablation with NovaSure for Dysfunctional Uterine Bleeding Treatment: A New Organ-Saving Surgical Treatment // Глобалното аблацио на еднометриума на матката по метода на златната мрежа (NovaSure) като нов органосъхраняващ оперативен метод при дисфункционални маточни кръвотечения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kolev, Nikola (2013) Rectal cancer - modern surgical management // Рак на ректума - съвременно хирургично поведение. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Management 2013, Health Care (2013) Resumes Of Diploma Theses 2013 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

Mancheva, Paraskeva (2013) Legal Conscience to Legalize Euthanasia and Quality of Life in Polymorbid Patients with Permanent Disability // Правно съзнание за легализиране на евтаназията и качество на живот при полиморбидни пациенти с трайно намалена работоспособност. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mandova, Rayna (2013) Prospective Longitudinal Study of the Origin, Specifics and Significance of Residual Depressive Symptoms (Focusing on Subthreshold Symptoms) in Recurrent and Bipolar Depression // Проспективно, лонгитудинално проучване на произхода, спецификата и значението на резидуалните депресивни симптоми (с фокус подпрагови симптоми) при рекурентна и биполярна депресия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinova, Lena (2013) Radiotherapy in the complex treatment of primitive germ cell tumors//Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Panayotov, Plamen (2013) Contemporary Methods for Diagnosis and Surgical Treatment of Significant Chronic Ischemic Mitral Regurgitation (A study of influence of mitral valve repair on left cardiac chambers reverse remodeling) // Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична исхемична митрална регургитация (изследване на влиянието на пластиката на митралната клапа върху обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини). Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peneva, Stanislava (2013) Professionalization of nurses building relationship with the patient in modern health care environment// Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациената в условията на съвременното здравеопазване. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Ruseva, Desislava (2013) Specifics of psychological consultation regarding reactions caused by death//Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Siderova, Mira (2013) Immunohistochemical Markers and Ultrasound Elastography - New Diagnostic Options in the Assessment of Thyroid Nodules // Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография - нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoyanov, Zlatislav (2013) Brain asymmetry and left-handedness: theories of origin and associated psychophysiological phenomena // Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за произхода и свързани психофизиологични феномен. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Tsankova, Gabriela (2013) Possible associations between incidence of tuberculosis in Varna region and from the effects of BCG vaccine // Възможни асоциации между заболеваемостта от туберкулоза в регион Варна и ефекта от приложената BCG ваксина. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

U

Usheva, Natalya (2013) Successfull breastfeeding and complementary feeding - modern trends, problems and solution opportunities // Успешно кърмене и захранване на децата - съвременни тенденции, проблеми и възможности за решаването им. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Vankova, Desislava (2013) Health-related Quality of Life in the Community // Качество на живот, свързано със здравето в общността. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Varneva, Mihaela (2013) Retrospection, analysis and socio-psychological problems during the education and realization of dental technicians with bachelor’s degree // Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на "професионален бакалавър" по специалност "зъботехник". Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:40:23 2019 EEST.