Items where Subject is "R Medicine > RK Dentistry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | G | I | K | M | N | P | S | T | V
Number of items at this level: 47.

A

Abadzhiev, Metodi (2016) Biological Concept for Implant Treatment of Completely Toothless Lower Jaw with Fixed Implant-Supported Prostheses /// Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Abadzhiev, Metodi (2007) Treatment options for patients with allergies to metals and metal composites - laboratory composite constructions on natural teeth and implants // Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и имплантати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Anastasova, Radostina (2018) Early Caries Diagnosis and Repair of Restorations as Part of the Minimal Intervention Dentistry /// Ранна кариесна диагностика и поправка на обтурации при минимално инвазивно лечение на зъбния кариес. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Andreeva, Radosveta (2018) Complex Dental Treatment of Children under General Anaesthesia /// Комплексно дентално лечение на деца под обща анестезия. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Andreeva, Radosveta (2016) Premature Loss of Primary Teeth of Children with Mixed Dentition. Need of Space Maintainers // Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Angelova, Sirma (2014) Assessment and Prevention of Caries Risk in Children with Some Kidney Diseases /// Оценяване и превенция на риска при деца, страдащи от някои бъбречни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova, Ani (2018) Importance of Human Resources for Successful Development of an Autonomous Dental Technical Laboratory /// Значимост на човешките ресурси за успешно развитие на самостоятелна медико-техническа (зъботехническа) лаборатория. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Balcheva, Miglena (2015) Oral allergy syndrome as a manifestation of food allergy.// Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Borisova-Papancheva, Tsvetelina (2015) Healing Processes of Periapical Endodontic Leasions after Retrograde Filling // Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bozukov, Hristo (2016) Oral Health Status of Children with Thalassemia Major /// Орално здраве при деца с таласемия майор. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Damyanova, Dobrinka (2017) Fluoride Varnishes for Prevention and Treatment of Initial Dental Caries in Children Aged 3 to 6 Years //// Профилактика и лечение на началния дентален кариес с флуорни лакове в детска възраст от 3 до 6 години. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrov, Evgeni (2018) Application of Preformed Metal Crowns on Class II Carious Lesions on Primary Molars /// Приложение на преформирани метални коронки при втори клас кариозни лезии на временни молари. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova, Desislava (2018) Fixed Crown Prosthetic Treatment in Childhood – Functional Aspects /// Неснемаемо коронково протезиране в детска възраст – функционални аспекти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Doychinova, Maya (2015) Dental caries prophylaxis with photosensitizers (experimental, laboratory and clinical studies) // Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични изследвания). Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhabalyan, Karen (2016) Diagnostic Value of the Fine Needle Aspiration Biopsy of Head and Neck Neoplasms // Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhendov, Dzhendo (2017) Fixed Partial Dentures of Co-Cr Alloys Using Additive Manufacturing //// Неснемаеми протезни конструкции от Co-Cr сплави, изработени чрез технологии с добавяне на материал. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhorov, Anton (2017) Skeletal Repositions, Reconstructions and Fixations in the Maxillofacial Area /// Скелетни репозиции, реконструкции и фиксации в лицево-челюстната област. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Gencheva, Albena (2017) Alternative Methods for Surgical Treatment of Impacted Lower Third Molars /// Алтернативни методи за хирургично лечение на ретинирани долни трети молари. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgiev, Tihomir (2016) Clinical Implications of Certain Anatomical Variations and Pathological Findings in the Maxillary Sinus in Dental Implantology /// Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната имплантология. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Kalina (2015) Iatrogenic Complications Due to Prosthetic Treatment with Partial and Complete Acrylic Dentures // Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и цели плакови протези. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ivanova, Gergana (2018) Rotated Upper First Molars and Need for Correction /// Ротирани горни първи молари и необходимост от корекцията им. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Katreva-Bozukova, Iveta (2015) Advantages of α-adrenomimetic Decongestants over Conventional Chemical Agents for Gingival Retraction in Order to Avoid Adverse Systemic Side Effects //// Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Konstantinova, Desislava (2016) Examination of the Masticatory Function in Experimental and Clinical Conditions /// Изследване на дъвкателната функция в експериментални и клинични условия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Krasteva - Panova, Assya (2018) Oral Pathology and Diagnostic Panels /// Оралната медицина и диагностични панели. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Madjova, Christiana (2016) Complex Oral Diagnosis of Children and Adolescents with Diabetes and Obesity /// Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Milcheva, Nina (2015) Treatment of Reversible Pulpitis of Primary Teeth /// Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Milev, Minko (2016) Integrated Communications in Dental Laboratory Practice /// Интегрирани комуникации в работата на зъботехническата лаборатория. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Milkov, Mario (2006) Creating of Bulgarian Prostheses for Ossicular Reconstruction of Acoustic Chain Defects /// Създаване на български протези за осикуларна реконструкция при дефекти на слуховата верига. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Miteva, Mariya (2017) Efficiency of High Energy Lasers in Non-surgical Treatment of Inflammatory Periodontal Diseases /// Ефективност на високоенергийните лазери при нехирургично лечение на възпалителните заболявания на пародонта. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Nencheva-Sveshtarova, Savina (2016) Application of Low-level Laser Phototherapy in the Treatment of Chronic Temporomandibular Disorders // Приложение на нискоинтензитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nenova-Nogalcheva, Anna (2018) Components of Oral Health in End-stage Chronic Kidney Disease Patients Undergoing Chronic Dialysis Treatment /// Компоненти на орално здраве при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване на хрониодиализно лечение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Panov, Vladimir (2016) Changes in the Oral Cavity and Common Diseases /// Промени в оралната среда и общи заболявания. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Panov, Vladimir (2010) Oral Cavity: A Biosystems and Potential Source of Infectious Material // Устната кухина – биосистема и възможен източник на инфекциозен материал. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Papanchev, Georgi (2015) Influence of the Type of Grating Materials on the Rate of Bone Regeneration in Sinus Floor Elevation with Lateral Approach and Deferred Placement of Implants /// Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pavlov, Nikolay (2017) Coronectomy of Impacted and Semi-impacted Mandibular Third Molars /// Коронектомия на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peev, Stefan (2015) Application of Dental Implants in a Reduced Volume of Available Bone /// Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peneva, Svetlana (2015) Comparative Analysis of Systems for Casting Working Models and Defining Their Use in Accordance to Clinical Cases // Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели и дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните случаи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pomakova, Antoniya (2018) Influence of Some Homeopathic Remedies as a Factor in the Risk Assessment System for the Development of Carious Processes /// Влияние на някои хомеопатични средства като фактор в системата за оценка на риска от развитие на кариозен процес. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Sabeva, Elitsa (2016) Factors Affecting the Primary Stability of the Intraosseous Screw Type Implants /// Фактори повлияващи първичната стабилност на интраосалните винтови имплантати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Shindyalova, Regina (2014) Immediate Load of Axial and Tilted Dental Implants /// Имедиатно натоварване на аксиални и наклонени дентални импланти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Simov, Maksim (2015) Providing of Dental Services through Team Work // Предоставяне на зъботехнически услуги чрез работа в екип. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Targova-Dimitrova, Teodora (2015) Periodontal Inflammatory Diseases in Children with Some Internal Diseases /// Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tonchev, Tsvetan (2006) Clinical and Functional Results in Lower Lip Reconstruction by the Karapandzic Method // Клинични и функционални резултати при пластика на долната устна по Karapandzic. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tonchev, Tsvetan and Nedev, Plamen and Enchev, Yavor and Milkov, Mario (2015) Sialoendoscopic treatment of parotid gland diseases. Scripta Scientifica Medica, 47 (4). pp. 23-29. ISSN 1314-6408

Tsvetkov, Nenko (2017) Current Requirements for the Professionalization of the Dental Technician as Employer’s Expectation /// Актуални изисквания към професионализацията на зъботехника като отговор на очакванията на работодателя. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Varneva, Mihaela (2013) Retrospection, analysis and socio-psychological problems during the education and realization of dental technicians with bachelor’s degree // Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на "професионален бакалавър" по специалност "зъботехник". Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Vasileva, Radostina (2017) Dental Photography in Modern Prosthetic Dentistry /// Фотографията в съвременната протетична дентална медицина. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Wed Oct 16 10:09:13 2019 EEST.