Items where Subject is "R Medicine > RK Dentistry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | G | K | M | N | P | S | T | V
Number of items at this level: 27.

A

Abadzhiev, Metodi (2016) Biological Concept for Implant Treatment of Completely Toothless Lower Jaw with Fixed Implant-Supported Prostheses /// Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Abadzhiev, Metodi (2007) Treatment options for patients with allergies to metals and metal composites - laboratory composite constructions on natural teeth and implants // Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и имплантати. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Andreeva – Borisova, Radosveta (2016) Premature Loss of Primary Teeth of Children with Mixed Dentition. Need of Space Maintainers // Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Balcheva, Miglena (2015) Oral allergy syndrome as a manifestation of food allergy.// Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Borisova-Papancheva, Tsvetelina (2015) Healing Processes of Periapical Endodontic Leasions after Retrograde Filling // Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване. Doctoral thesis, The Faculty of Dental Medicine.

Bozukov, Hristo (2016) Oral Health Status of Children with Thalassemia Major /// Орално здраве при деца с таласемия майор. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Doychinova, Maya (2015) Dental caries prophylaxis with photosensitizers (experimental, laboratory and clinical studies) // Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични изследвания). Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Dzhabalyan, Karen (2016) Diagnostic Value of the Fine Needle Aspiration Biopsy of Head and Neck Neoplasms // Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgiev, Tihomir (2016) Clinical Implications of Certain Anatomical Variations and Pathological Findings in the Maxillary Sinus in Dental Implantology /// Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната имплантология. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Kalina (2015) Iatrogenic Complications Due to Prosthetic Treatment with Partial and Complete Acrylic Dentures // Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и цели плакови протези. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Katreva-Bozukova, Iveta (2015) Advantages of α-adrenomimetic Decongestants over Conventional Chemical Agents for Gingival Retraction in Order to Avoid Adverse Systemic Side Effects //// Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Konstantinova, Desislava (2016) Examination of the Masticatory Function in Experimental and Clinical Conditions /// Изследване на дъвкателната функция в експериментални и клинични условия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Milcheva, Nina (2015) Treatment of Reversible Pulpitis of Primary Teeth /// Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Milkov, Mario (2006) Creating of Bulgarian Prostheses for Ossicular Reconstruction of Acoustic Chain Defects /// Създаване на български протези за осикуларна реконструкция при дефекти на слуховата верига. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Nencheva-Sveshtarova, Savina (2016) Application of Low-level Laser Phototherapy in the Treatment of Chronic Temporomandibular Disorders // Приложение на нискоинтензитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Panov, Vladimir (2016) Changes in the Oral Cavity and Common Diseases /// Промени в оралната среда и общи заболявания. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Panov, Vladimir (2010) Oral Cavity: A Biosystems and Potential Source of Infectious Material // Устната кухина – биосистема и възможен източник на инфекциозен материал. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Papanchev, Georgi (2015) Influence of the Type of Grating Materials on the Rate of Bone Regeneration in Sinus Floor Elevation with Lateral Approach and Deferred Placement of Implants /// Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peev, Stefan (2015) Application of Dental Implants in a Reduced Volume of Available Bone /// Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peneva, Svetlana (2015) Comparative Analysis of Systems for Casting Working Models and Defining Their Use in Accordance to Clinical Cases // Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели и дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните случаи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Sabeva, Elitsa (2016) Factors Affecting the Primary Stability of the Intraosseous Screw Type Implants /// Фактори повлияващи първичната стабилност на интраосалните винтови имплантати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Shindyalova, Regina (2014) Immediate Load of Axial and Tilted Dental Implants /// Имедиатно натоварване на аксиални и наклонени дентални импланти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Simov, Maksim (2015) Providing of Dental Services through Team Work // Предоставяне на зъботехнически услуги чрез работа в екип. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Targova-Dimitrova, Teodora (2015) Periodontal Inflammatory Diseases in Children with Some Internal Diseases /// Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tonchev, Tsvetan (2006) Clinical and Functional Results in Lower Lip Reconstruction by the Karapandzic Method // Клинични и функционални резултати при пластика на долната устна по Karapandzic. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Tonchev, Tsvetan and Nedev, Plamen and Enchev, Yavor and Milkov, Mario (2015) Sialoendoscopic treatment of parotid gland diseases. Scripta Scientifica Medica, 47 (4). pp. 23-29. ISSN 1314-6408

V

Varneva, Mihaela (2013) Retrospection, analysis and socio-psychological problems during the education and realization of dental technicians with bachelor’s degree // Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на "професионален бакалавър" по специалност "зъботехник". Doctoral thesis, Medical University - Varna.

This list was generated on Thu Jul 20 23:36:52 2017 EEST.