Items where Subject is "R Medicine > RJ Pediatrics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | G | H | I | K | L | P | R | S | T | Z
Number of items at this level: 14.

A

Angelova, Lyudmila (1994) Genetic-Diagnostic Study of School- Age Children with Mental Disabilities /// Генетико-диагностично проучване при лица с умствено изоставане в училищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgieva, Miglena (1996) Clinical, Endoscopic, Morphological and Functional Changes in Some Diseases of the Upper Gastrointestinal Tract in Children and Adolescents /// Клинични, ендоскопски, морфологични и функционални промени при някои заболявания на горния отдел на храносмилателния тракт у деца и юноши. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Hachmeriyan, Mari (2017) Maternal Biochemical Screening as a Method for Prenatal Genetic Prophylaxis /// Майчин биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Iotova, Violeta (2002) Effect of Low Birth Weight and Height on Postnatal Growth and Some Markers of Increased Cardiovascular and Metabolic Risk in Adolescents /// Ефект на ниското тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у юноши. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Iotova, Violeta (2012) TOTAL AND ABDOMINAL OBESITY - PRENATAL AND POSTNATAL INFUENCES. SIGNIFICANCE FOR THE IMPAIRED RISK PROFILE FROM CHILDHOOD // ОБЩО И АБДОМИНАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ - ПРЕНАТАЛНИ И ПОСТНАТАЛНИ ВЛИЯНИЯ. ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВИШЕНИЯ РИСКОВ ПРОФИЛ ОТ ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kaleva, Valeriya (2004) Febrile Neutropenia and Infectious Complications in Children with Cancer /// Фебрилна неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

L

Lateva, Mina (2015) Adiponectin and Some Other Metabolic Risk Markers and Their Relation to Abdominal Obesity in Preschool Children // Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Petrov, Petar (2018) 10 Years Prospective Follow-Up of Children with ADHD in Varna Region /// 10-годишно проспективно проследяване на деца с хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието в област Варна. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pomakova, Antoniya (2018) Influence of Some Homeopathic Remedies as a Factor in the Risk Assessment System for the Development of Carious Processes /// Влияние на някои хомеопатични средства като фактор в системата за оценка на риска от развитие на кариозен процес. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Rasheva, Niya (2018) Potentialities of the Multichannel Intraluminal pH-metry with Impedance in Diagnostics and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease in Infant Age /// Възможностите на мултиканалната интралуменна рН-метрия с импеданс при диагностика и лечение на гастроезофагеалната рефлуксна болест в кърмаческа възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Shivachev, Petar (2014) Critical Congenital Heart Disease in Northeastern Bulgaria – Analysis of Results /// Критични вродени сърдечни малформации в североизточна България – анализ на резултатите. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoeva, Tatyana (2017) Clinical and Functional Characteristics, Non-Invasive Markers of Airway Inflammation and Control in Children with Asthma //// Клинико-функционална характеристика, неинвазивни маркери на белодробно възпаление и контрол при деца с бронхиална астма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Tsonkova, Eva (2016) A contemporary model of presentation and evaluation of nephrolithiasis in children /// Съвременен модел на презентация и оценка на нефролитиазата в детска възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Z

Zheleva, Eleonora (2017) Ultrasound-Guided Central Venous Line Cannulation in Children Receiving Intensive Treatment /// Канюлиране на централен венозен път под ултразвуков контрол при деца, имащи нужда от интензивно лечение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Wed Oct 16 10:10:28 2019 EEST.