Items where Subject is "R Medicine > RD Surgery"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | I | N | P | S | T | V
Number of items at this level: 35.

A

Anakievski, Deyan (2015) Evaluation and validation of some preoperative and postoperative prognostic models for prostate cancer//Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Angelov, Angel (2014) EVLA (ELVeS) Endovenous laser ablation of varicose veins. Analysis of results according to the wavelength and the type of fiber / ЕВЛА (ELVeS) Eндовенозна лазерна аблация на разширени вени. Анализ на резултатите според дължината на вълната и вида на влакното. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Arnaudov, Plamen (2015) Recurrent Inguinal Hernia - Surgical Treatment Options /// Рецидивна ингвинална херния – възможности за оперативно лечение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Barnev, Martin (2012) Treatment of Achilles tendon ruptures with modified percutaneous suture // Лечение на руптури на Ахилесовото сухожилие с модифициран перкутанен шев. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Boshnakov, Diko (1990) Skin Reconstruction of Traumatic Hand Defects // Върху кожната пластика при травматични дефекти на ръката. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Boshnakov, Diko (2009) Zone Reconstruction of Traumatic Limb Defects // Регионална пластика при травматични дефекти на крайниците. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Bozhkov, Vasil (2013) Diagnostic - therapeutic strategy in patients with cholangitis // Диагностично - терапевтична стратегия при пациенти с холангит. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

C

Chernopolsky, Plamen (2015) Palliative Procedures for Malignant Jaundice // Палиативни интервенции при малигнен иктер. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Cheshmedzhiev, Mihail (2011) Distal Intraoperative Flowmetry for Assessment if Haemodynamics after Infrainguinal Arterial Reconstructions // Дистална интраоперативна флоуметрия за оценка на хемодинамиката след инфраингвинални артериални реконструкции. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

D

Danov, Vladimir (2006) Diagnosis and Surgical Procedures, along with Short and Long-term Surgical Treatment Results of Primary Benign Intracavitary Heart Tumours (Observation of 27 Patients) //// Диагностика и хирургични интервенции, както и краткотрайни и дълготрайни резултати при първични доброкачествени интракавитарни сърдечни тумори (наблюдение при 27 пациенти) – Май 1987 – Април 1997. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova - Banska, Svetla (2014) Modern Methods for Surgical Treatment of Sleep Disordered Breathing /// Съвременни методи за оперативно лечение на разстройствата на дишането по време на сън. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Enchev, Yavor (2015) Preventable Errors and Complications in Neurosurgery /// Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Evtimov, Nikolay (2012) Systemic inflammatory response in laparoscopic and classical radical prostatectomy of prostate cancer, surgical and functional comparison // Системен възпалителен отговор при лапароскопска и класическа радикална простатектомия при карцином на простатаната жлеза, хирургично и функционално сравнение. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

F

Filipov, Orlin (2014) Biplane double-supported screw fixation (BDSF) at femoral neck fractures // Двупланова двуопориа винтова фиксация (BDSF) при фрактури на бедрената шийка. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

H

Handzhiev, Deyan (2015) Angiogenesis in Glial Brain Tumors // Ангиогенеза при глиални мозъчни тумори. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Haritonov, Dimitar (2014) Contemporary surgical treatment of subaxial cervical injuries//Съвременно хирургично лечение на субаксиални цервикални травми. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

I

Ignatov, Valentin (2005) Diagnostic and treatment tactics and Nd: YAG laser therapy in conditions of acute bleeding associated with gastric and duodenal ulcers // Диагностичнo-лечебна тактика и Nd:YAG лазер терапия в условията на остро кървене от стомашни и дуоденални язви. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Iliev, Bogomil (2015) ENDOSCOPE-ASSISTED EVACUATION OF INTRACEREBRAL HEMATOMAS (ICH)//Ендоскоп-асистирана евакуация на интрацеребрални хематоми (ICH). Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Iliev, Georgi (2015) External Nasal Valve - Definition, Pathology and Surgical Treatment /// Външна носна клапа – определение, патология, хирургично лечение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanov, Georgi (2012) Modern approach to the diagnosis and surgical treatment of hepatic hydatid disease in children and adults // Съвременен подход при диагностиката и хирургичното лечение на чернодробната ехинококоза при деца и възрастни. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Ivanov, Krasimir (2008) Advances in Diagnosis and Surgical Treatment of Colorectal Cancer // Нови насоки в диагностиката и хирургичното лечение на колоректалния карцином. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Ivanov, Krasimir (1996) A Contribution to Diagnostics and Surgical Treatment of Rectal Cancer // Към диагностиката и хирургичното лечение на ректалния карцином. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Ivanov, Stefan (2009) Prognostic Factors, Survival and Trends in Patients Diagnosed with Endometrial Carcinomas Who Underwent Radical Surgery with or without Lymph Node Dissection // Прогностични фактори, преживяемост и съвременни тенденции при пациентки с диагностицирани ендометриални карциноми, оперирани радикално с или без лимфна дисекция. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

N

Naydenova-Sabeva, Boryana (2014) Dynamics of Coagulation Status in Liver Resection for Colorectal Metastases - Anaesthetic Issues // Динамика на коагулационния статус при чернодробни резекции по повод на колоректални метастази – анестезиологични проблеми. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Nedev, Plamen (2015) Rhinoseptoplasy – Endonasal and External Approach. Classical and Modern Surgical Techniques for the Nasal Deformities Treatment /// Външен и вътрешен достъп достъп при риносептопластика. Класически и съвременни хирургични техники при лечение на носните деформитети. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nedeva, Teodora (2012) Perioperative Delirium in the Orthopaedic and Traumatologic Patients // Периоперативен делир при ортопедично-травматологични пациенти. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

P

Panayotov, Plamen (2013) Contemporary methods for diagnosis and surgical treatment of significant chronic ischemic mitral regurgitation (study of influence of mitral valve repair on left heart chambers reverse remodeling) // Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична исхемична митрална регургитация (изследване на влиянието на пластиката на митралната клапа върху обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини). Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Peev, Nikolay (2014) Prognostic Factors Related to the Surgical Treatment of Patients with Brain Metastases /// Прогностични фактори при хирургичното лечение на пациентите с мозъчни метастази. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Petrov, Dilyan (2014) Current Approaches to Diagnosis and Treatment of Complicated Diverticulosis of the Colon // Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Shterev, Shteriu (2014) Modern Aproach In Surgical Treatment Of Hiatal Hernia//Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии//. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Slavchev, Stanislav (2016) The Role of Radical Hysterectomy with Pelvic and/or Aortic Lymph Node Dissection for Optimal Cytoreductive Surgery in Advanced Stage Epithelial Ovarian Cancer /// Ролята на радикалната хистеректомия с илиачна и/или парааортална лимфна дисекция за оптималната циторедукция при авансирал епителен яйчников карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Slavov, Milen (2014) Influence of Obstuctive Azoospermia on Chromatin Condensation in Spermatozoa, Testicular Morphology and Expression of Nuclear Proteins in Round and Elongated Spermatids - An Experimental Model in Rabbit /// Експериментална обструкция на отводящите семенни пътища при заек: влияние на обструкцията върху еякулатните параметри, тестикуларната морфология и експресията на различни ядрени протеини. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Tonchev, Tsvetan (2006) Clinical and Functional Results in Lower Lip Reconstruction by the Karapandzic Method // Клинични и функционални резултати при пластика на долната устна по Karapandzic. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Tonev, Anton (2012) Complex approach for finding, staging and endoscopic radical treatment of rectal adenoma and adenocarcinoma //Комплексен подход за откриване, стадиране и едноскопско радикално лечение на ректални аденоми и аденокарциноми. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

V

Vulkov, Iliya (2014) Mild and Moderate Head Trauma. Cognitive P3 Potential for Evaluation of the Injury Outcome // Лека и средна степен на черепно-мозъчна травма. Когнитивен Р3 потенциал за оценка на изхода. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Wed Apr 26 08:49:40 2017 EEST.