Items where Subject is "R Medicine > RD Surgery"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 53.

A

Anakievski, Deyan (2015) Evaluation and validation of some preoperative and postoperative prognostic models for prostate cancer//Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Angelov, Angel (2014) EVLA (ELVeS) Endovenous laser ablation of varicose veins. Analysis of results according to the wavelength and the type of fiber / ЕВЛА (ELVeS) Eндовенозна лазерна аблация на разширени вени. Анализ на резултатите според дължината на вълната и вида на влакното. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Arnaudov, Plamen (2015) Recurrent Inguinal Hernia - Surgical Treatment Options /// Рецидивна ингвинална херния – възможности за оперативно лечение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Avramov, Toni (1988) Nosebleed Anatomical Basis of Ruptured Cavernous Segment of the Internal Carotid Artery /// Анатомически основи на носовите кръвотечения при разкъсване на кавернозната част на вътрешната сънна артерия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Barnev, Martin (2012) Treatment of Achilles tendon ruptures with modified percutaneous suture // Лечение на руптури на Ахилесовото сухожилие с модифициран перкутанен шев. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Boshnakov, Diko (1990) Skin Reconstruction of Traumatic Hand Defects // Върху кожната пластика при травматични дефекти на ръката. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Boshnakov, Diko (2009) Zone Reconstruction of Traumatic Limb Defects // Регионална пластика при травматични дефекти на крайниците. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bozhanina, Bilyana (2016) Dupuytren's contracture. Percutaneous Needle Aponeurotomy and Lipograft /// Дюпюитренова контрактура. Перкутаннна иглена апоневротомия и липографт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bozhkov, Vasil (2013) Diagnostic - therapeutic strategy in patients with cholangitis // Диагностично - терапевтична стратегия при пациенти с холангит. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

C

Chaushev, Dilyan (2017) Diagnosis and Treatment of Acute Cholecystitis in Advanced and Elderly Age /// Диагностика и лечение на острия холецистит в напреднала и старческа възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Chernopolsky, Plamen (2015) Palliative Procedures for Malignant Jaundice // Палиативни интервенции при малигнен иктер. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Cheshmedzhiev, Mihail (2011) Distal Intraoperative Flowmetry for Assessment if Haemodynamics after Infrainguinal Arterial Reconstructions // Дистална интраоперативна флоуметрия за оценка на хемодинамиката след инфраингвинални артериални реконструкции. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Danov, Vladimir (2006) Diagnosis and Surgical Procedures, along with Short and Long-term Surgical Treatment Results of Primary Benign Intracavitary Heart Tumours (Observation of 27 Patients) //// Диагностика и хирургични интервенции, както и краткотрайни и дълготрайни резултати при първични доброкачествени интракавитарни сърдечни тумори (наблюдение при 27 пациенти) – Май 1987 – Април 1997. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova - Banska, Svetla (2014) Modern Methods for Surgical Treatment of Sleep Disordered Breathing /// Съвременни методи за оперативно лечение на разстройствата на дишането по време на сън. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dobrilov, Svetoslav (2018) Osteoplastic Reconstruction in Anterior Glenohumeral Instability with Acquired Glenoid Bone Loss /// Остеопластично възстановяване при предна раменна нестабилност със съпътстваща костна загуба на гленоида. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhorov, Anton (2017) Skeletal Repositions, Reconstructions and Fixations in the Maxillofacial Area /// Скелетни репозиции, реконструкции и фиксации в лицево-челюстната област. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Enchev, Yavor (2015) Preventable Errors and Complications in Neurosurgery /// Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Evtimov, Nikolay (2012) Systemic inflammatory response in laparoscopic and classical radical prostatectomy of prostate cancer, surgical and functional comparison // Системен възпалителен отговор при лапароскопска и класическа радикална простатектомия при карцином на простатаната жлеза, хирургично и функционално сравнение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

F

Filipov, Orlin (2014) Biplane double-supported screw fixation (BDSF) at femoral neck fractures // Двупланова двуопориа винтова фиксация (BDSF) при фрактури на бедрената шийка. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Ganchev, Georgi (2017) Post-Traumatic Instability of the Distal Radioulnar Joint. Diagnostic Difficulties and Therapeutic Approach /// Посттравматична нестабилност на дистална радио-улнарна става. Диагностични трудности и терапевтичен подход. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Genova, Petya (2017) Surgical Approach to Obstructive Sleep Disordered Breathing in Childhood /// Хирургичен подход про обструктивни нарушения на дишането по време на сън в детска възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Handzhiev, Deyan (2015) Angiogenesis in Glial Brain Tumors // Ангиогенеза при глиални мозъчни тумори. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Haritonov, Dimitar (2014) Contemporary surgical treatment of subaxial cervical injuries//Съвременно хирургично лечение на субаксиални цервикални травми. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ignatov, Valentin (2005) Diagnostic and treatment tactics and Nd: YAG laser therapy in conditions of acute bleeding associated with gastric and duodenal ulcers // Диагностичнo-лечебна тактика и Nd:YAG лазер терапия в условията на остро кървене от стомашни и дуоденални язви. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Iliev, Bogomil (2015) ENDOSCOPE-ASSISTED EVACUATION OF INTRACEREBRAL HEMATOMAS (ICH)//Ендоскоп-асистирана евакуация на интрацеребрални хематоми (ICH). Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Iliev, Georgi (2015) External Nasal Valve - Definition, Pathology and Surgical Treatment /// Външна носна клапа – определение, патология, хирургично лечение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanov, Georgi (2012) Modern approach to the diagnosis and surgical treatment of hepatic hydatid disease in children and adults // Съвременен подход при диагностиката и хирургичното лечение на чернодробната ехинококоза при деца и възрастни. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanov, Georgi Valentinov (2018) Role of inflammatory markers in the diagnosis of acute appendicitis in childhood age /// Роля на инфламаторните маркери при диагностика на остър апендицит в детска възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanov, Krasimir (2008) Advances in Diagnosis and Surgical Treatment of Colorectal Cancer // Нови насоки в диагностиката и хирургичното лечение на колоректалния карцином. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanov, Krasimir (1996) A Contribution to Diagnostics and Surgical Treatment of Rectal Cancer // Към диагностиката и хирургичното лечение на ректалния карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanov, Stefan (2009) Prognostic Factors, Survival and Trends in Patients Diagnosed with Endometrial Carcinomas Who Underwent Radical Surgery with or without Lymph Node Dissection // Прогностични фактори, преживяемост и съвременни тенденции при пациентки с диагностицирани ендометриални карциноми, оперирани радикално с или без лимфна дисекция. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanova, Petya (2018) Ultrasound Guided Femoral Nerve Block – Methods of Analgesia in Patients after Total Knee Replacement /// Ултразвуково навигиран феморален блок – метод за обезболяване при пациенти след ендопротезиране на колянната става. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kolarov, Nikolay (2017) Unipolar Hemiarthroplasty as a Choice of Management of Neck of Femur Fractures in Elderly Patients /// Еднополюсно ендопротезиране като избор на лечение на фрактури на бедрената шийка при възрастни пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Manandhar, Amar Kumar (2012) Identification of Muscarinic Receptor Subtypes in the Mucosa of the Bladder and Investigation of its Influence on the Detrusor Contractility In Vitro /// Идентификация на субтиповете мускаринови рецептори в мехурната лигавица и проучване на влиянието на уротела върху детрузорния контрактилитет in vitro. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mihov, Kalin (2017) Custom Anatomical Femoral Stem in Total Hip Arthroplasty /// Индивидуално анатомично бедрено стебло при тазобедрена алопластика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Naydenova-Sabeva, Boryana (2014) Dynamics of Coagulation Status in Liver Resection for Colorectal Metastases - Anaesthetic Issues // Динамика на коагулационния статус при чернодробни резекции по повод на колоректални метастази – анестезиологични проблеми. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nedev, Plamen (2015) Rhinoseptoplasy – Endonasal and External Approach. Classical and Modern Surgical Techniques for the Nasal Deformities Treatment /// Външен и вътрешен достъп достъп при риносептопластика. Класически и съвременни хирургични техники при лечение на носните деформитети. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nedeva, Teodora (2012) Perioperative Delirium in the Orthopaedic and Traumatologic Patients // Периоперативен делир при ортопедично-травматологични пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nenkov, Rumen (2006) Surgical Treatment of Thyroid Nodules. Argon Plasma and Minimally Invasive Thyroid Resection - Indications and Surgical Techniques /// Хирургическо лечение на възлите в щитовидната жлеза. Аргон плазмени и миниинвазивни тиреоидни резекции - индикации и хирургични техники. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nikolov, Goran (2017) Biochemical Biomarkers for Graft Function Evaluation in the Early Post-Transplant Period of Renal Transplant Patients /// Биохимични биомаркери за оценка на функцията на присадката в ранния посттрансплантационен период при бъбречно трансплантирани пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Panayotov, Plamen (2013) Contemporary Methods for Diagnosis and Surgical Treatment of Significant Chronic Ischemic Mitral Regurgitation (A study of influence of mitral valve repair on left cardiac chambers reverse remodeling) // Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична исхемична митрална регургитация (изследване на влиянието на пластиката на митралната клапа върху обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини). Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peev, Nikolay (2014) Prognostic Factors Related to the Surgical Treatment of Patients with Brain Metastases /// Прогностични фактори при хирургичното лечение на пациентите с мозъчни метастази. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Penev, Preslav (2016) Modern Aspects of Diagnosis and Treatment of Ligament Injuries of the Lateral Column of the Ankle Joint /// Съвременни аспекти на диагностиката и лечението при лигаментарни увреди на латералната колона на глезенната става. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Petrov, Dilyan (2014) Current Approaches to Diagnosis and Treatment of Complicated Diverticulosis of the Colon // Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peychev, Yavor (2018) Prognosis and Prognostic Factors in Aortic Valve Replacement for Aortic Stenosis /// Прогноза и прогностични фактори при аортно клапно протезиране по повод на аортна стеноза. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Raykov, Dimitar (2017) Conservative Treatment of Idiopathic Clubfoot. The Ponseti Method – Approved Standard //// Консервативно лечение на вродено еквиноварусно ходило. Методът на Понсети-утвърден стандарт. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Shterev, Shteriu (2014) Modern Aproach In Surgical Treatment Of Hiatal Hernia//Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии//. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Slavchev, Stanislav (2016) The Role of Radical Hysterectomy with Pelvic and/or Aortic Lymph Node Dissection for Optimal Cytoreductive Surgery in Advanced Stage Epithelial Ovarian Cancer /// Ролята на радикалната хистеректомия с илиачна и/или парааортална лимфна дисекция за оптималната циторедукция при авансирал епителен яйчников карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Slavov, Milen (2014) Influence of Obstuctive Azoospermia on Chromatin Condensation in Spermatozoa, Testicular Morphology and Expression of Nuclear Proteins in Round and Elongated Spermatids - An Experimental Model in Rabbit /// Експериментална обструкция на отводящите семенни пътища при заек: влияние на обструкцията върху еякулатните параметри, тестикуларната морфология и експресията на различни ядрени протеини. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Tonchev, Tsvetan (2006) Clinical and Functional Results in Lower Lip Reconstruction by the Karapandzic Method // Клинични и функционални резултати при пластика на долната устна по Karapandzic. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tonev, Anton (2012) Complex approach for finding, staging and endoscopic radical treatment of rectal adenoma and adenocarcinoma //Комплексен подход за откриване, стадиране и едноскопско радикално лечение на ректални аденоми и аденокарциноми. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Vulkov, Iliya (2014) Mild and Moderate Head Trauma. Cognitive P3 Potential for Evaluation of the Injury Outcome // Лека и средна степен на черепно-мозъчна травма. Когнитивен Р3 потенциал за оценка на изхода. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Z

Zlatarov, Aleksandar (2018) New Methods in Laparoscopic Treatment of Hiatal Hernias /// Нови методи в лапароскопското лечение на хиаталните хернии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:42:53 2019 EEST.