Items where Subject is "R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | G | H | K | M | N | P | R | S | T
Number of items at this level: 23.

A

Andonova, Silva (2015) Treatment of acute ischemic stroke with intravenous thrombolysis: prospective studies on the outcome of the disease// Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода от болестта. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Arabadzhieva, Daniela (2014) Prevention of ischemic stroke and associated cardiovascular and metabolic diseases//Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечносъдови и метаболитни заболявания. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Arnaudova, Mariana (2015) Introduction to Advanced and Old Age Psychiatry /// Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria. ISBN 978-619-7137-56-9

Arnaudova, Mariana (2008) Mental and Behavioral Disorders in Alzheimer's disease Patients // Психични и поведенчески разстройства при болестта на Алцхаймер. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

B

Boneva-Borisova, Nadezhda (2012) Exploring the expression of fatty acid binding proteins in the context of neurogenesis in primates // Изследване експресията на свързващите мастни киселини протеини в условията на неврогенеза при примати. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

D

Djordjanova, Adelina (2015) Analysis of Forensic Psychiatric and Psychological Evaluations in Civil Proceedings of the Varna District Court Docket for the Period of 2007 to 2012 // Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за периода 2007 – 2012 година. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Drenska, Kalina (2016) Multiple Sclerosis and Comorbidity – Impact on the Quality of Life // Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на живот. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Enev, Svilen (2013) Specifics of Experience and Behavior of Young people with Growing Dependence of Cyberspace // Специфика на преживяване и поведение на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgieva-Hristova, Darina (2016) Cardiovascular Autonomic Dysfunction in Acute Hemispheric Stroke – Correlation Studies /// Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт – корелационни проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Hranov, Luchezar (2015) An Investigation of Some Clinical and Psychological Aspects of Bipolar Affective Disorder // Проучвания върху някои клинични и психологични аспекти на биполярното афективно разстройство. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kalevski, Svetoslav (2014) Current potentials of the lumbar decompression and stabilizing back surgery for diseases and injuries of the thoracic and lumbar spinal segment /// Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Kaprelyan, Ara (2016) Complex Study of Clinical Application of (18)F-FDG PET/CT in Patients with Central Nervous System Diseases /// Комплексно проучване на клиничното приложение на (18)F-FDG ПЕТ-КТ при болни със заболявания на централната нервна система. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kirov, Philip (2012) Prognostic Value of Sleep Structure in Acute Stroke // Прогностично значение на структурата на съня при остри нарушения на мозъчното кръвообращение. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Kozhuharov, Hristo (2009) Heroin Addiction. Study on the Effectiveness of In-patient Treatment and the Subsequent Disorder Dynamics // Зависимост към хероин. Проучване на ефективността на вътре болничното лечение и последващата динамика на разстройството. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

M

Mandova, Rayna (2013) Prospective Longitudinal Study of the Origin, Specifics and Significance of Residual Depressive Symptoms (Focusing on Subthreshold Symptoms) in Recurrent and Bipolar Depression // Проспективно, лонгитудинално проучване на произхода, спецификата и значението на резидуалните депресивни симптоми (с фокус подпрагови симптоми) при рекурентна и биполярна депресия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Misheva, Aneta (2014) Individual Predictors of Prehypertension Occurrence // Личностни предиктори за поява на прехипертония. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Mladenova, Maya Danovska (2012) PRO/ANTIOXIDANT STATUS OF BLOOD IN PATIENTS WITH ACUTE INTRACEREBRAL HEMORRHAGE - POSSIBLE CORRELATION WITH THE NEUROLOGICAL DEFICIT AND CLINICAL OUTCOME // Про/антиоксидантен статус на кръвта на болни с остър паренхимен мозъчен кръвоизлив - възможна връзка с неврологичния дефицит и клиничен изход. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

N

Natsov, Ivo (2012) Clinical, Epidemiological, Psychometric and Economic Research of Patients with Multiple Somatoform Syndrome in General Medical Practice // Клинико-епидемиологично, психометрично и здравно-икономическо проучване на пациенти с мултиплен соматоформен синдром в общата практика. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

P

Pavlov, Stoyan (2011) Effect of Altered Trigeminal Sensory on Collateral Axonal Branching, Quality of Muscle Reinnervation and Recovery of Coordinated Muscle Activity after Transection of the Facial Nerve in Adult Rats // Ефект на променената тригеминална сетивност върху прорастването на аксонални колатерали, качеството на мускулната реинервация и възстановяването на координирани моторни функции след прерязване на лицевия нерв при възрастни плъхове. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

R

Radeva, Tatyana (2016) Coping Strategies Strategies for Depressive Disorder Patients /// Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Stoyanov, Zlatislav (2000) Brain Functional Asymmetry: Handedness and Gender /// Функционална мозъчна асиметрия: ръкост и пол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Todorova-Nenova, Koraliya (2011) Quality of Life and Depressive Disorders in Epilepsy // Качество на живот и депресивни разстройства при епилепсия. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Tonchev, Anton (2007) Long-term dispensation and molecular control of endogenous progenitor cells in adult primate telencephalon // Дългосрочна съдба и молекулен контрол на ендогенни прогениторни клетки в краен мозък на възрастни примати. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

This list was generated on Wed Sep 20 03:10:25 2017 EEST.