Items where Subject is "R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | G | H | K | M | N | P | R | S | T
Number of items at this level: 23.

A

Andonova, Silva (2015) Treatment of acute ischemic stroke with intravenous thrombolysis: prospective studies on the outcome of the disease// Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода от болестта. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Arabadzhieva, Daniela (2014) Prevention of ischemic stroke and associated cardiovascular and metabolic diseases//Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечносъдови и метаболитни заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Arnaudova, Mariana (2015) Introduction to Advanced and Old Age Psychiatry /// Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria. ISBN 978-619-7137-56-9

Arnaudova, Mariana (2008) Mental and Behavioral Disorders in Alzheimer's disease Patients // Психични и поведенчески разстройства при болестта на Алцхаймер. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Boneva-Borisova, Nadezhda (2012) Exploring the expression of fatty acid binding proteins in the context of neurogenesis in primates // Изследване експресията на свързващите мастни киселини протеини в условията на неврогенеза при примати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Djordjanova, Adelina (2015) Analysis of Forensic Psychiatric and Psychological Evaluations in Civil Proceedings of the Varna District Court Docket for the Period of 2007 to 2012 // Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за периода 2007 – 2012 година. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Drenska, Kalina (2016) Multiple Sclerosis and Comorbidity – Impact on the Quality of Life // Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на живот. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Enev, Svilen (2013) Specifics of Experience and Behavior of Young people with Growing Dependence of Cyberspace // Специфика на преживяване и поведение на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgieva-Hristova, Darina (2016) Cardiovascular Autonomic Dysfunction in Acute Hemispheric Stroke – Correlation Studies /// Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт – корелационни проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Hranov, Luchezar (2015) An Investigation of Some Clinical and Psychological Aspects of Bipolar Affective Disorder // Проучвания върху някои клинични и психологични аспекти на биполярното афективно разстройство. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kalevski, Svetoslav (2014) Current potentials of the lumbar decompression and stabilizing back surgery for diseases and injuries of the thoracic and lumbar spinal segment /// Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kaprelyan, Ara (2016) Complex Study of Clinical Application of (18)F-FDG PET/CT in Patients with Central Nervous System Diseases /// Комплексно проучване на клиничното приложение на (18)F-FDG ПЕТ-КТ при болни със заболявания на централната нервна система. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kirov, Philip (2012) Prognostic Value of Sleep Structure in Acute Stroke // Прогностично значение на структурата на съня при остри нарушения на мозъчното кръвообращение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kozhuharov, Hristo (2009) Heroin Addiction. Study on the Effectiveness of In-patient Treatment and the Subsequent Disorder Dynamics // Зависимост към хероин. Проучване на ефективността на вътре болничното лечение и последващата динамика на разстройството. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Mandova, Rayna (2013) Prospective Longitudinal Study of the Origin, Specifics and Significance of Residual Depressive Symptoms (Focusing on Subthreshold Symptoms) in Recurrent and Bipolar Depression // Проспективно, лонгитудинално проучване на произхода, спецификата и значението на резидуалните депресивни симптоми (с фокус подпрагови симптоми) при рекурентна и биполярна депресия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Misheva, Aneta (2014) Individual Predictors of Prehypertension Occurrence // Личностни предиктори за поява на прехипертония. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mladenova, Maya Danovska (2012) PRO/ANTIOXIDANT STATUS OF BLOOD IN PATIENTS WITH ACUTE INTRACEREBRAL HEMORRHAGE - POSSIBLE CORRELATION WITH THE NEUROLOGICAL DEFICIT AND CLINICAL OUTCOME // Про/антиоксидантен статус на кръвта на болни с остър паренхимен мозъчен кръвоизлив - възможна връзка с неврологичния дефицит и клиничен изход. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Natsov, Ivo (2012) Clinical, Epidemiological, Psychometric and Economic Research of Patients with Multiple Somatoform Syndrome in General Medical Practice // Клинико-епидемиологично, психометрично и здравно-икономическо проучване на пациенти с мултиплен соматоформен синдром в общата практика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Pavlov, Stoyan Pavlov (2011) Effect of Altered Trigeminal Sensory on Collateral Axonal Branching, Quality of Muscle Reinnervation and Recovery of Coordinated Muscle Activity after Transection of the Facial Nerve in Adult Rats // Ефект на променената тригеминална сетивност върху прорастването на аксонални колатерали, качеството на мускулната реинервация и възстановяването на координирани моторни функции след прерязване на лицевия нерв при възрастни плъхове. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Radeva, Tatyana (2016) Coping Strategies Strategies for Depressive Disorder Patients /// Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Stoyanov, Zlatislav (2000) Brain Functional Asymmetry: Handedness and Gender /// Функционална мозъчна асиметрия: ръкост и пол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Todorova-Nenova, Koraliya (2011) Quality of Life and Depressive Disorders in Epilepsy // Качество на живот и депресивни разстройства при епилепсия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tonchev, Anton (2007) Long-term dispensation and molecular control of endogenous progenitor cells in adult primate telencephalon // Дългосрочна съдба и молекулен контрол на ендогенни прогениторни клетки в краен мозък на възрастни примати. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Sun Nov 17 23:13:02 2019 EET.