Items where Subject is "R Medicine > RC Internal medicine > RC0254 Neoplasms. Tumors. Oncology (including Cancer)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | G | H | I | K | M | N | S | T
Number of items at this level: 23.

B

Bochev, Pavel (2011) Application of Nuclear medicine methods in the diagnosis of brain tumors // Приложение на нуклеарно-медицинските методи в диагностиката на мозъчните тумори. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

C

Conev, Nikolay (2016) Serum Expression Levels of miR-17, miR-21, miR-29a and miR-92 as Potential Biomarkers for Recurrence after Adjuvant Chemotherapy in Colon Cancer Patients //// Микрорибонуклеинови киселини miR-17, miR-21, miR-29a и miR-92 като потенциални маркери за оценка на риск от рецидив след адювантна химиотерапия при пациенти с карцином на колона. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dancheva, Zhivka (2012) Metabolic Radiopharmaceutical Therapy with 89-Sr (Metastron) for Metastatic Bone Pain // Метаболитна радиофармацевтична терапия със 89-Sr (Metastron) при болезнени костни метастази. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Danov, Vladimir (2006) Diagnosis and Surgical Procedures, along with Short and Long-term Surgical Treatment Results of Primary Benign Intracavitary Heart Tumours (Observation of 27 Patients) //// Диагностика и хирургични интервенции, както и краткотрайни и дълготрайни резултати при първични доброкачествени интракавитарни сърдечни тумори (наблюдение при 27 пациенти) – Май 1987 – Април 1997. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimaras, Pantelis (2017) Study of Mutations and Expression of Genes Correlated to the Appearance of Colorectal Cancer /// Проучване на мутации и експресия на гени, корелиращи с изявата на колоректален карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrov, Ivan (2017) Brain Volumetry Markers and Cognitive Status in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis /// Мозъчни волуметрични показатели и когнитивен статус при пристъпно-ремитентна множествена склероза. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova, Eleonora (2017) Expression of Beclin-1 as a Marker for Autophagy and Its Predictive and Prognostic Performance in Patients with Metastatic Colon Cancer /// Експресията на Beclin 1 като маркер за автофагия и прогностичната му и предиктивна стойност при болни с карцином на дебелото черво в метастатичен стадий. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhabalyan, Karen (2016) Diagnostic Value of the Fine Needle Aspiration Biopsy of Head and Neck Neoplasms // Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Ganev, Tosho (2008) RESEARCH AND OPTIMIZATION OF PROSTATE CANCER HORMONE THERAPY // ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ХОРМОНОТЕРАПИЯТА НА КАРЦИНОМА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Handzhiev, Deyan (2015) Angiogenesis in Glial Brain Tumors // Ангиогенеза при глиални мозъчни тумори. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ivanov, Krasimir (2008) Advances in Diagnosis and Surgical Treatment of Colorectal Cancer // Нови насоки в диагностиката и хирургичното лечение на колоректалния карцином. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanov, Krasimir (1996) A Contribution to Diagnostics and Surgical Treatment of Rectal Cancer // Към диагностиката и хирургичното лечение на ректалния карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanov, Stefan (2009) Prognostic Factors, Survival and Trends in Patients Diagnosed with Endometrial Carcinomas Who Underwent Radical Surgery with or without Lymph Node Dissection // Прогностични фактори, преживяемост и съвременни тенденции при пациентки с диагностицирани ендометриални карциноми, оперирани радикално с или без лимфна дисекция. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kirilova Georgieva, Nina (2015) Lung Perfusion Scintigraphy and PET/CT for Prognosis and Operability of Lung Cancer // Белодробна перфузна сцинтиграфия и PET/CT за прогноза и операбилност при карцином на белия дроб. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kirilova-Krusteva, Tanya (2014) Clinical Value of Endosonography in Diagnosing and Staging of Rectal Cancer /// Клинична стойност на ендосонографията при диагностиката и стадирането на ректалния карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kobakova, Ina (2017) Clinico-morphological Characteristics, Histological Typification and Their Correlation with Some Molecular Markers in Cutaneous Melanoma /// Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kolev, Nikola (2013) Rectal cancer - modern surgical management // Рак на ректума - съвременно хирургично поведение. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Konsoulova, Assia (2016) Expression of some plasma and tissue biomarkers as potential predictors for response to Anti-angiogenic therapy with bevacizumab in metastatic colorectal cancer // Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с Bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Mirchev, Milko (2011) Clinical importance of microsatellite instability and promoter methylation of DNA in colorectal cancer // Клинично значение на микросателитната нестабилност и промоторното метилиране на ДНК при колоректален карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Naydenova-Sabeva, Boryana (2014) Dynamics of Coagulation Status in Liver Resection for Colorectal Metastases - Anaesthetic Issues // Динамика на коагулационния статус при чернодробни резекции по повод на колоректални метастази – анестезиологични проблеми. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Stefanovа, Nadezhda (2017) Expression of Markers for Autophagy and Necroptosis in Colorectal Carcinoma /// Експресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Todorov, Georgi (2017) Interventional Approaches and Diagnosis of Malignancies of the Hepatobiliary System /// Интервенционални подходи и диагностика при злокачествени заболявания на хепато-билиарната система. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tonev, Anton (2012) Complex approach for finding, staging and endoscopic radical treatment of rectal adenoma and adenocarcinoma //Комплексен подход за откриване, стадиране и едноскопско радикално лечение на ректални аденоми и аденокарциноми. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:42:51 2019 EEST.