Items where Subject is "R Medicine > RC Internal medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | G | I | K | M | N | P | R | S | T | V | Y | Z
Number of items at this level: 42.

A

Apostolov, Pavlin (2012) External Fixation of Pelvic Fractures // Външна фиксация при тазови фрактури. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Atanasov, Atanas (2014) Role of coronary artery calcium score in risk stratification of asymptomatic individuals and patients with chest pain without known coronary heart disease//Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Atanasova, Antoniya (2014) Clinical Evaluation of Patients with Ulcerative Colitis- Contemporary Approach / Клинична оценка на пациентите с язвен колит-съвременен подход. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

B

Bochev, Pavel (2011) Application of Nuclear medicine methods in the diagnosis of brain tumors // Приложение на нуклеарно-медицинските методи в диагностиката на мозъчните тумори. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Boyadzhieva, Mila (2013) Serum levels of osteoprotegerin and glucometabolic indices in subjects with newly detected glycemic abnormalities // Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Bratoeva, Kameliya (2015) Mechanism of Hepatocyte Survival in Experimental Model of Non-Alcoholic Fatty Liver and Antioxidants Intake // Механизъм на хепатоцитно оцеляване при експериментален модел на неалкохолен мастен черен дроб и прием на антиоксиданти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dimova, Maria (2017) Prospective Follow-up of Patients with Beta-Thalassemia Major for Cardio-vascular Status and Cardio-vascular Pathology /// Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с таласемия майор. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dukova, Denitsa (2016) Clinical, Diagnostic, Therapeutic and Prognostic Aspects of Autoimmune Liver Diseases /// Клинико-диагностични, терапевтични и прогностични аспекти на автоимунните чернодробни болести. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Gancheva, Diana (2014) Peculiarities in the clinical approach in patients with Wilson’s disease. // Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Ganev, Tosho (2008) RESEARCH AND OPTIMIZATION OF PROSTATE CANCER HORMONE THERAPY // ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ХОРМОНОТЕРАПИЯТА НА КАРЦИНОМА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Georgiev, Svetoslav (1999) Determinants of Doppler Mitral Blood Flow in Healthy Youngsters /// Детерминанти на митралния доплеров кръвоток при здрави младежи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva-Hristova, Darina (2016) Cardiovascular Autonomic Dysfunction in Acute Hemispheric Stroke – Correlation Studies /// Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт – корелационни проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Gospodinova-Bliznakova, Margarita (2009) Studies on the Specifics in the Course of Some Infectious Diseases in 60+ Adults // Проучвания върху особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания при възрастни над 60 години. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Grigorov, Yavor (2010) Bone Infections - Epidemiology and Treatment (Eleven Years of Study: 1998 - 2009 in the area of North Africa) // Костни инфекции - епидемиология и лечение (Eдинадесетгодишно проучване: 1998 - 2009 г. в район на Северна Африка). Doctoral thesis, Medical University - Varna.

I

Ikonomov, Valentin (1994) Selective Adsorption Plasma Therapy in Some Autoimmune Diseases with Kidney Lesions /// Селективна адсорбционна плазма-терапия при някои автоимунни заболявалия с бъбречни лезии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ilkovska, Bilyana (2016) Iron Homeostasis in Healthy People and Patients with Metabolic Syndrome with Main Focus on Hepcidin – Regulatory Hormone of Iron Metabolism /// Хомеостаза на желязото при здрави хора и пациенти с метаболитен синдром с основен акцент върху хепсидина-хормона регулатор на метаболизма на желязото. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanova, Irina (2015) Hepatitis C Treatment in the Stage of Advanced Liver Disease // Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване. Manual. Varna Medical University Presds, Varna, Bulgaria. (Submitted)

K

Kalevska, Evgeniya (2016) Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke – Clinical Aspects and Correlation Relationships /// Интравенозна тромбоза при исхемичен мозъчен инсулт – клинични аспекти и корелационни зависимости. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kashlov, Yavor (2017) Biological Markers of Necrosis and Necropsy in Cardiovascular Diseases /// Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kiril, Hristozov (1997) Clinical and Morphological Analysis of Thyroid Hypoechogenicity /// Клинико-морфологичен анализ на тиреоидната хипоехогенност. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kirilova Georgieva, Nina (2015) Lung Perfusion Scintigraphy and PET/CT for Prognosis and Operability of Lung Cancer // Белодробна перфузна сцинтиграфия и PET/CT за прогноза и операбилност при карцином на белия дроб. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Kostadinova, Vanya (2017) Characteristics of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in High Risk Patients /// Особености в протичането на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) при високо рискови пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Marinova, Lena (2013) Radiotherapy in the complex treatment of primitive germ cell tumors//Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Mileva, Sevda (2015) Assessment of Zinc Status in Young Infants with Acute Diarrhea and Efficacy of Zinc Supplementation Therapy // Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mirchev, Milko (2011) Clinical importance of microsatellite instability and promoter methylation of DNA in colorectal cancer // Клинично значение на микросателитната нестабилност и промоторното метилиране на ДНК при колоректален карцином. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Miteva, Darina (2016) Role of Comorbid Diseases and Some Biochemical Markers in Determination of Severity and Prognosis of Community Acquired Pneumonia /// Роля на коморбидните заболявания и някои биохимични маркери в определяне тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Negreva, Mariya (2014) Dynamics of oxidative status in paients with paroxysmal atrial fibrillation.// Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

P

Petkova, Diana (2009) Sleep Respiratory Disorders: Risk Assessment and Clinical Effectiveness of the Application of Non-invasive Ventilation - nCPAP, BiPAP and VPAR, at Home // Дихателни нарушения по време на сън: оценка на риска и клиничната ефективност от приложението на неинвазивна вентилация - nCPAP, BiPAP, VPАР в домашни условия. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

R

Raykov, Dimitar (2008) Potentials and Evaluations of Extracorporeal Shock Wave Therapy (Orthotripsy) Applied For Diseases and Injuries of the Limbs // Възможности и оценка на Екстракорпоралната шоково вълнова терапия (Ортотрипсия) при травми и заболявания на крайниците. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Ruseva - Kancheva, Boriana (2012) Selenium and Functional State of the Vessel Wall under Normo- and Hypertension - Experimental Research // Селен и функционално състояние на съдовата стена при нормо- и хипертензия - експериментални проучвания. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

S

Siderova, Mira (2013) Immunohistochemical Markers and Ultrasound Elastography - New Diagnostic Options in the Assessment of Thyroid Nodules // Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография - нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Slavov, Milen (2014) Influence of Obstuctive Azoospermia on Chromatin Condensation in Spermatozoa, Testicular Morphology and Expression of Nuclear Proteins in Round and Elongated Spermatids - An Experimental Model in Rabbit /// Експериментална обструкция на отводящите семенни пътища при заек: влияние на обструкцията върху еякулатните параметри, тестикуларната морфология и експресията на различни ядрени протеини. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stamboliyska, Miglena (2014) Advanced Clinical, Diagnostic and Therapeutic Aspects of Helicobacter Pylori Infection // Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Staykova, Svetla (2000) Factors Influencing Immune Reactivity in Patients with Chronic Kidney Disease on Recurrent Haemodialysis and after Renal Transplantation /// Някои фактори, повлияващи имунната реактивност при болни с хронична бъбречна недостатъчност, на периодична хемодиализа и след бъбречна трансплантация. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stratev, Velin (2014) Alteration of some antioxidant enzymes, inflammatory and metabolic markers in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) // Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни и метаболитни маркери при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Doctoral thesis, Medical University - Varna.

T

Teodorova, Iliana (2017) Markers for Evaluation of the Activity and Progression of the Kidney Disease in Adult Patients with Chronic Glomerular Disorders /// Показатели за оценка на активността и прогресията на бъбречното заболяване при възрастни пациенти с хронични гломерулопатии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Terzieva, Stefaniya (2001) Morphomechanics of the Thumb Interphalangeal Joint /// Морфомеханика на дланно-фалангеалната става на палеца. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Valkov, Veselin (2016) Impact of Transcatheter Aortic Valve Implantation on the Left Ventricular Remodelling /// Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Vitliyanova, Katerina (2011) Prospective Study on Chronic Heart Failure: Characteristic, Biomarkers and Prognosis // Проспективно проучване на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност: характеристика, биомаркери и прогноза. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Y

Yankov, Kamen (1989) Clinical and Immunological Features in the Course of Some Inflammatory Lung Diseases in Chronic Alcohol Abusers /// Клинико-имунологични особености в протичането на някои възпалителни белодробни заболявания при хронично злоупотребяващи с алкохол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Yotov, Yoto (2007) Assessment of Global Cardiovascular Risk for developing Ischemic Heart Disease in Women // Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Z

Zortcheva, Rositsa (1995) Thrombocytopoietic Activity of Blood Plasma in Patients with Chronic Renal Failure (CRF) //// Плазмена тромбоцитопоетинова активност при болни с ХБН. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Nov 21 19:26:53 2017 EET.