Items where Subject is "R Medicine > RC Internal medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | G | I | K | M | N | P | R | S | T | V | Y | Z
Number of items at this level: 51.

A

Antonov, Antonio (2018) Correlation between Tumor Angiogenesis, Mutation Load, Changes in the Blood Count and the Thrombogenic Risk in Patients with Essential Thrombocythaemia and Polycythaemia Vera /// Корелационна зависимост между туморната ангиогенеза, мутационния товар, промените в кръвната картина, и тромбогенния риск при пациенти с есенциална тромбоцитемия и полицитемия вера. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Apostolov, Pavlin (2012) External Fixation of Pelvic Fractures // Външна фиксация при тазови фрактури. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasov, Atanas (2014) Role of coronary artery calcium score in risk stratification of asymptomatic individuals and patients with chest pain without known coronary heart disease//Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova, Antoniya (2014) Clinical Evaluation of Patients with Ulcerative Colitis- Contemporary Approach / Клинична оценка на пациентите с язвен колит-съвременен подход. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Banova-Chakarova, Sonya (2018) Risk Factors and Precanceroses for Hepatocellular Carcinoma /// Рискови фактори и преканцерози за хепатоцелуларен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bochev, Pavel (2011) Application of Nuclear medicine methods in the diagnosis of brain tumors // Приложение на нуклеарно-медицинските методи в диагностиката на мозъчните тумори. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Boyadzhieva, Mila (2013) Serum levels of osteoprotegerin and glucometabolic indices in subjects with newly detected glycemic abnormalities // Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bratoeva, Kameliya (2015) Mechanism of Hepatocyte Survival in Experimental Model of Non-Alcoholic Fatty Liver and Antioxidants Intake // Механизъм на хепатоцитно оцеляване при експериментален модел на неалкохолен мастен черен дроб и прием на антиоксиданти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dimova, Maria (2017) Prospective Follow-up of Patients with Beta-Thalassemia Major for Cardio-vascular Status and Cardio-vascular Pathology /// Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с таласемия майор. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dobrilov, Svetoslav (2018) Osteoplastic Reconstruction in Anterior Glenohumeral Instability with Acquired Glenoid Bone Loss /// Остеопластично възстановяване при предна раменна нестабилност със съпътстваща костна загуба на гленоида. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dukova, Denitsa (2016) Clinical, Diagnostic, Therapeutic and Prognostic Aspects of Autoimmune Liver Diseases /// Клинико-диагностични, терапевтични и прогностични аспекти на автоимунните чернодробни болести. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Gancheva, Diana (2014) Peculiarities in the clinical approach in patients with Wilson’s disease. // Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ganev, Tosho (2008) RESEARCH AND OPTIMIZATION OF PROSTATE CANCER HORMONE THERAPY // ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ХОРМОНОТЕРАПИЯТА НА КАРЦИНОМА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgiev, Svetoslav (1999) Determinants of Doppler Mitral Blood Flow in Healthy Youngsters /// Детерминанти на митралния доплеров кръвоток при здрави младежи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva-Hristova, Darina (2016) Cardiovascular Autonomic Dysfunction in Acute Hemispheric Stroke – Correlation Studies /// Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт – корелационни проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Gospodinova-Bliznakova, Margarita (2009) Studies on the Specifics in the Course of Some Infectious Diseases in 60+ Adults // Проучвания върху особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания при възрастни над 60 години. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Grigorov, Yavor (2010) Bone Infections - Epidemiology and Treatment (Eleven Years of Study: 1998 - 2009 in the area of North Africa) // Костни инфекции - епидемиология и лечение (Eдинадесетгодишно проучване: 1998 - 2009 г. в район на Северна Африка). Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ikonomov, Valentin (1994) Selective Adsorption Plasma Therapy in Some Autoimmune Diseases with Kidney Lesions /// Селективна адсорбционна плазма-терапия при някои автоимунни заболявалия с бъбречни лезии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ilkovska, Bilyana (2016) Iron Homeostasis in Healthy People and Patients with Metabolic Syndrome with Main Focus on Hepcidin – Regulatory Hormone of Iron Metabolism /// Хомеостаза на желязото при здрави хора и пациенти с метаболитен синдром с основен акцент върху хепсидина-хормона регулатор на метаболизма на желязото. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanova, Irina (2015) Hepatitis C Treatment in the Stage of Advanced Liver Disease // Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване. Manual. Varna Medical University Presds, Varna, Bulgaria. (Submitted)

Ivanova, Petya (2018) Ultrasound Guided Femoral Nerve Block – Methods of Analgesia in Patients after Total Knee Replacement /// Ултразвуково навигиран феморален блок – метод за обезболяване при пациенти след ендопротезиране на колянната става. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kalevska, Evgeniya (2016) Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke – Clinical Aspects and Correlation Relationships /// Интравенозна тромбоза при исхемичен мозъчен инсулт – клинични аспекти и корелационни зависимости. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kashlov, Yavor (2017) Biological Markers of Necrosis and Necropsy in Cardiovascular Diseases /// Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kiril, Hristozov (1997) Clinical and Morphological Analysis of Thyroid Hypoechogenicity /// Клинико-морфологичен анализ на тиреоидната хипоехогенност. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kirilova Georgieva, Nina (2015) Lung Perfusion Scintigraphy and PET/CT for Prognosis and Operability of Lung Cancer // Белодробна перфузна сцинтиграфия и PET/CT за прогноза и операбилност при карцином на белия дроб. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kisheva, Antoniya (2017) Role of Fibrosis and Blocking of Mineralcorticoid Receptors in Atrial Fibrillation /// Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kostadinova, Vanya (2017) Characteristics of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in High Risk Patients /// Особености в протичането на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) при високо рискови пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Marinova, Lena (2013) Radiotherapy in the complex treatment of primitive germ cell tumors//Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mileva, Sevda (2015) Assessment of Zinc Status in Young Infants with Acute Diarrhea and Efficacy of Zinc Supplementation Therapy // Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mirchev, Milko (2011) Clinical importance of microsatellite instability and promoter methylation of DNA in colorectal cancer // Клинично значение на микросателитната нестабилност и промоторното метилиране на ДНК при колоректален карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mircheva, Lilyana (2017) Optimizing Care for Patients with Heart Failure after Dehospitalization /// Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност след дехоспитализацията. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Miteva, Darina (2016) Role of Comorbid Diseases and Some Biochemical Markers in Determination of Severity and Prognosis of Community Acquired Pneumonia /// Роля на коморбидните заболявания и някои биохимични маркери в определяне тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Negreva, Mariya (2014) Dynamics of oxidative status in paients with paroxysmal atrial fibrillation.// Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Petkova, Diana (2009) Sleep Respiratory Disorders: Risk Assessment and Clinical Effectiveness of the Application of Non-invasive Ventilation - nCPAP, BiPAP and VPAR, at Home // Дихателни нарушения по време на сън: оценка на риска и клиничната ефективност от приложението на неинвазивна вентилация - nCPAP, BiPAP, VPАР в домашни условия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peychev, Yavor (2018) Prognosis and Prognostic Factors in Aortic Valve Replacement for Aortic Stenosis /// Прогноза и прогностични фактори при аортно клапно протезиране по повод на аортна стеноза. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Raykov, Dimitar (2008) Potentials and Evaluations of Extracorporeal Shock Wave Therapy (Orthotripsy) Applied For Diseases and Injuries of the Limbs // Възможности и оценка на Екстракорпоралната шоково вълнова терапия (Ортотрипсия) при травми и заболявания на крайниците. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ruseva - Kancheva, Boriana (2012) Selenium and Functional State of the Vessel Wall under Normo- and Hypertension - Experimental Research // Селен и функционално състояние на съдовата стена при нормо- и хипертензия - експериментални проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Siderova, Mira (2013) Immunohistochemical Markers and Ultrasound Elastography - New Diagnostic Options in the Assessment of Thyroid Nodules // Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография - нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Slavov, Milen (2014) Influence of Obstuctive Azoospermia on Chromatin Condensation in Spermatozoa, Testicular Morphology and Expression of Nuclear Proteins in Round and Elongated Spermatids - An Experimental Model in Rabbit /// Експериментална обструкция на отводящите семенни пътища при заек: влияние на обструкцията върху еякулатните параметри, тестикуларната морфология и експресията на различни ядрени протеини. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stamboliyska, Miglena (2014) Advanced Clinical, Diagnostic and Therapeutic Aspects of Helicobacter Pylori Infection // Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Staykova, Svetla (2018) Diagnosis and Management of Mineral and Bone Disorders in Patients with Chronic Kidney Disease on Conservative and Dialysis Treatment /// Диагностика и лечение на минералните и костни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания на консервативно и диализно лечение. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Staykova, Svetla (2000) Factors Influencing Immune Reactivity in Patients with Chronic Kidney Disease on Recurrent Haemodialysis and after Renal Transplantation /// Някои фактори, повлияващи имунната реактивност при болни с хронична бъбречна недостатъчност, на периодична хемодиализа и след бъбречна трансплантация. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stratev, Velin (2014) Alteration of some antioxidant enzymes, inflammatory and metabolic markers in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) // Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни и метаболитни маркери при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Teodorova, Iliana (2017) Markers for Evaluation of the Activity and Progression of the Kidney Disease in Adult Patients with Chronic Glomerular Disorders /// Показатели за оценка на активността и прогресията на бъбречното заболяване при възрастни пациенти с хронични гломерулопатии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Terzieva, Stefaniya (2001) Morphomechanics of the Thumb Interphalangeal Joint /// Морфомеханика на дланно-фалангеалната става на палеца. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Trifonova, Lili (2018) Optimization of Clinical Approach and Dietotherapy in Gluten Enteropathy /// Оптимизиране на клиничния подход и диетолечението при глутенова ентеропатия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Valkov, Veselin (2016) Impact of Transcatheter Aortic Valve Implantation on the Left Ventricular Remodelling /// Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Vitliyanova, Katerina (2011) Prospective Study on Chronic Heart Failure: Characteristic, Biomarkers and Prognosis // Проспективно проучване на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност: характеристика, биомаркери и прогноза. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Y

Yankov, Kamen (1989) Clinical and Immunological Features in the Course of Some Inflammatory Lung Diseases in Chronic Alcohol Abusers /// Клинико-имунологични особености в протичането на някои възпалителни белодробни заболявания при хронично злоупотребяващи с алкохол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Yotov, Yoto (2007) Assessment of Global Cardiovascular Risk for developing Ischemic Heart Disease in Women // Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Z

Zortcheva, Rositsa (1995) Thrombocytopoietic Activity of Blood Plasma in Patients with Chronic Renal Failure (CRF) //// Плазмена тромбоцитопоетинова активност при болни с ХБН. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 13:38:13 2019 EEST.