Items where Subject is "R Medicine > RB Pathology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Book | Thesis
Number of items at this level: 25.

Book

Arnaudova, Mariana (2015) Introduction to Advanced and Old Age Psychiatry /// Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria. ISBN 978-619-7137-56-9

Thesis

Bekyarova, Ganka (2014) Study On Some Possible Liver Damage Mechanisms Related To Oxidative Stress In Experimental Thermal Trauma Conditions And Melatonin Hepatoprotection Role// Проучване на някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес в условията на експериментална термична травма и ролята на мелатонина в хепатопротекцията. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Decheva, Liubka (2014) Investigation of the regulatory effects of vitamin D analogues on calcium-phosphorus metabolism at renal function replacement // Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dokov, Wiliam (2015) Potentials for Introduction of Objective Criteria Determining "Danger to Life" in Medico-biological Characterization of Injuries // Възможности за въвеждане на обективни критерии за определяне на „опасността за живота“ при медико-биологичната квалификация на телесни повреди. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ghenev, Peter (2002) Atherosclerotic Intimal, Medial and Adventitial Changes in Human Aorta, Coronary and Cerebral Arteries. Comparative Morphological Study /// Атеросклеротични промени в интима, медия и адвентиция на аорта, коронарни и мозъчни артерии у човек. Сравнително морфологично изследване. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hristova, Minka (2016) Study of Potential Mechanisms of Gastric Mucosal Injury and the Effect of Melatonin in Model of Thermal Skin Trauma // Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и влиянието на мелатонина при модел на термична травма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hrusafov, Deyan (2016) Biological Markers in First-Episode Schizophrenia /// Биологични маркери при първи шизофренен епизод. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kobakova, Ina (2017) Clinico-morphological Characteristics, Histological Typification and Their Correlation with Some Molecular Markers in Cutaneous Melanoma /// Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kolev, Yanko (2012) Use of Diptera in Forensic Entomology to Determine the Elapsed ‘Time Since Death’ in Bulgaria // Приложение на Diptera при съдебно-ентомологично определяне давността на смъртта в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Krustev, Stefan (2011) Effect of the Myelin Sheath Aqueous Layers on the Membrane Properties of Simulated Demyelinating Neuropathies (Case Studies) /// Изследване ефекта на течните слоеве в миелиновата обвивка върху мембранните свойства на симулирани случаи на демиелинизиращи невропатии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinov, Petar (2016) Approbation of Screening Approach for Depressive and Anxiety Disorders /// Апробиране на скринингов подход при депресивни и тревожни разстройства. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinov, Petar (2007) Clinical-psychopathological, Clinico-psychological and Psychosocial Aspects of Schizophrenia and Homicidal Behaviour /// Клинико-психопатологични, клинико-психологични и психосоциални аспекти на шизофрения и хомицид. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Negrev, Negrin (2012) Thyroid hormonal axis as a significant regulator of haemostasis // Тироидната хормонална ос - значим регулатор на хемостазата. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Radoinova, Dobrinka (2002) Determination of Human Growth by the Long Bones of Limbs in Forensic Medicine and in Anthropology /// Определяне на човешкия ръст по дългите кости на крайниците в съдебната медицина и в антропологията Determination of Human Growth by the Long Bones of Limbs in Forensic Medicine and in Anthropology /// Определяне на човешкия ръст по дългите кости на крайниците в съдебната медицина и в антропологията. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Roussev, Bogdan (2018) Association between vitamin D and androgen status in prostate diseases /// Връзка между витамин D и андрогенен статус при заболявания на простатата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ruseva - Kancheva, Boriana (2012) Selenium and Functional State of the Vessel Wall under Normo- and Hypertension - Experimental Research // Селен и функционално състояние на съдовата стена при нормо- и хипертензия - експериментални проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Shishkov, Rinaldo (1990) Psychotropic Medications in Comprehensive Treatment of Bronchial Asthma // Психотропни средства в комплексното лечение на бронхиална астма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Shishkov, Rinaldo (2012) Some Pathogenetic Aspects of Paranoid Schizophrenia // Някои патогенетични аспекти на параноидната шизофрения. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Spasova-Nyagolova, Snezhana (2018) Prognostic and Predictive Factors in Renal Cell Carcinoma /// Прогностични и предиктивни фактори при бъбречноклетъчен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stancheva-Valcheva, Emiliya (2015) Experimental Proof of The Regulatory Effects of Melatonin on The Coagulant and Anticoagulant Systems in Rats// Експериментални доказателства за регулаторните ефекти на мелатонина върху коагулационната и антикоагулационна системи у плъхове. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stefanovа, Nadezhda (2017) Expression of Markers for Autophagy and Necroptosis in Colorectal Carcinoma /// Експресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoyanov, Zlatislav (2000) Brain Functional Asymmetry: Handedness and Gender /// Функционална мозъчна асиметрия: ръкост и пол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoyanov, Zlatislav (2013) Brain asymmetry and left-handedness: theories of origin and associated psychophysiological phenomena // Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за произхода и свързани психофизиологични феномен. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Varbanov, Svetlin (2017) Cross-cultural Analysis of Attitudes to Suicide /// Кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Wassilew, Katharina (2014) The Impact of Ventricular Assist Device Prior to Transplantation on Morphological Parameters in Cardiac Allografts /// Въздействие на вентрикуларните помощни устройства преди трансплантация върху морфологичните параметри при сърдечните алографи. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Wed Nov 13 18:53:10 2019 EET.