Items where Subject is "R Medicine > RB Pathology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | G | H | K | M | N | R | S | V | W
Number of items at this level: 25.

A

Arnaudova, Mariana (2015) Introduction to Advanced and Old Age Psychiatry /// Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria. ISBN 978-619-7137-56-9

B

Bekyarova, Ganka (2014) Study On Some Possible Liver Damage Mechanisms Related To Oxidative Stress In Experimental Thermal Trauma Conditions And Melatonin Hepatoprotection Role// Проучване на някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес в условията на експериментална термична травма и ролята на мелатонина в хепатопротекцията. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Decheva, Liubka (2014) Investigation of the regulatory effects of vitamin D analogues on calcium-phosphorus metabolism at renal function replacement // Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dokov, Wiliam (2015) Potentials for Introduction of Objective Criteria Determining "Danger to Life" in Medico-biological Characterization of Injuries // Възможности за въвеждане на обективни критерии за определяне на „опасността за живота“ при медико-биологичната квалификация на телесни повреди. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Ghenev, Peter (2002) Atherosclerotic Intimal, Medial and Adventitial Changes in Human Aorta, Coronary and Cerebral Arteries. Comparative Morphological Study /// Атеросклеротични промени в интима, медия и адвентиция на аорта, коронарни и мозъчни артерии у човек. Сравнително морфологично изследване. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Hristova, Minka (2016) Study of Potential Mechanisms of Gastric Mucosal Injury and the Effect of Melatonin in Model of Thermal Skin Trauma // Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и влиянието на мелатонина при модел на термична травма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hrusafov, Deyan (2016) Biological Markers in First-Episode Schizophrenia /// Биологични маркери при първи шизофренен епизод. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kobakova, Ina (2017) Clinico-morphological Characteristics, Histological Typification and Their Correlation with Some Molecular Markers in Cutaneous Melanoma /// Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kolev, Yanko (2012) Use of Diptera in Forensic Entomology to Determine the Elapsed ‘Time Since Death’ in Bulgaria // Приложение на Diptera при съдебно-ентомологично определяне давността на смъртта в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Krustev, Stefan (2011) Effect of the Myelin Sheath Aqueous Layers on the Membrane Properties of Simulated Demyelinating Neuropathies (Case Studies) /// Изследване ефекта на течните слоеве в миелиновата обвивка върху мембранните свойства на симулирани случаи на демиелинизиращи невропатии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Marinov, Petar (2016) Approbation of Screening Approach for Depressive and Anxiety Disorders /// Апробиране на скринингов подход при депресивни и тревожни разстройства. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinov, Petar (2007) Clinical-psychopathological, Clinico-psychological and Psychosocial Aspects of Schizophrenia and Homicidal Behaviour /// Клинико-психопатологични, клинико-психологични и психосоциални аспекти на шизофрения и хомицид. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Negrev, Negrin (2012) Thyroid hormonal axis as a significant regulator of haemostasis // Тироидната хормонална ос - значим регулатор на хемостазата. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Radoinova, Dobrinka (2002) Determination of Human Growth by the Long Bones of Limbs in Forensic Medicine and in Anthropology /// Определяне на човешкия ръст по дългите кости на крайниците в съдебната медицина и в антропологията Determination of Human Growth by the Long Bones of Limbs in Forensic Medicine and in Anthropology /// Определяне на човешкия ръст по дългите кости на крайниците в съдебната медицина и в антропологията. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Roussev, Bogdan (2018) Association between vitamin D and androgen status in prostate diseases /// Връзка между витамин D и андрогенен статус при заболявания на простатата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ruseva - Kancheva, Boriana (2012) Selenium and Functional State of the Vessel Wall under Normo- and Hypertension - Experimental Research // Селен и функционално състояние на съдовата стена при нормо- и хипертензия - експериментални проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Shishkov, Rinaldo (1990) Psychotropic Medications in Comprehensive Treatment of Bronchial Asthma // Психотропни средства в комплексното лечение на бронхиална астма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Shishkov, Rinaldo (2012) Some Pathogenetic Aspects of Paranoid Schizophrenia // Някои патогенетични аспекти на параноидната шизофрения. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Spasova-Nyagolova, Snezhana (2018) Prognostic and Predictive Factors in Renal Cell Carcinoma /// Прогностични и предиктивни фактори при бъбречноклетъчен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stancheva-Valcheva, Emiliya (2015) Experimental Proof of The Regulatory Effects of Melatonin on The Coagulant and Anticoagulant Systems in Rats// Експериментални доказателства за регулаторните ефекти на мелатонина върху коагулационната и антикоагулационна системи у плъхове. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stefanovа, Nadezhda (2017) Expression of Markers for Autophagy and Necroptosis in Colorectal Carcinoma /// Експресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoyanov, Zlatislav (2000) Brain Functional Asymmetry: Handedness and Gender /// Функционална мозъчна асиметрия: ръкост и пол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoyanov, Zlatislav (2013) Brain asymmetry and left-handedness: theories of origin and associated psychophysiological phenomena // Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за произхода и свързани психофизиологични феномен. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Varbanov, Svetlin (2017) Cross-cultural Analysis of Attitudes to Suicide /// Кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

W

Wassilew, Katharina (2014) The Impact of Ventricular Assist Device Prior to Transplantation on Morphological Parameters in Cardiac Allografts /// Въздействие на вентрикуларните помощни устройства преди трансплантация върху морфологичните параметри при сърдечните алографи. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:42:48 2019 EEST.