Items where Subject is "R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | G | H | K | L | M | N | P | R | T | U | V
Number of items at this level: 29.

A

Atanasova, Elka (2014) Formal and informal patient payments for public health care services in Bulgaria // Формални и неформални потребителски плащания за публични здравни услуги в България. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Atanasova-Pieterse, Desislva (2014) Citizen Participation in Healthcare Decision-making on Local Level // Въвличане на гражданите във вземане на решения, свързани със здравеопазването на местно ниво. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dimitrova, Teodora (2008) Working Environment and Atmospheric Pollutants as a Risk Factor for Acute Myocardial Infarction // Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков фактор за остър миокарден инфаркт. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Dimova, Antonia and Rohova, Maria and Mutafova, Emanuela and Atanasova, Elka and Koeva, Стефка and Van Ginneken, Ewout and Panteli, Dimitra (2013) Bulgaria: Health System Review. Health Systems in Transition, 2012 // Здравни системи в преход. България. Анализ на здравната система: 2012. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria. ISBN ISBN 978-954-9685-93-0

Dokova, Aneta (2016) A conceptual model for the management of sustainable healthcare projects based on community-academic partnerships // Концептуален модел за устойчиво управление на здравни проекти, базирани на общностно-академични партньорства. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgieva, Mila (2012) A model for performance analysis of the hospital activities with regard to optimization of its management // Модел за диагностичен анализ на дейността на болницата с оглед оптимизиране на нейното управление. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Gerova, Daniela (2015) Determination of vitamin D status and significance of suboptimal levels of vitamin D for the course of some chronic diseases//Определяне на витамин D статус и значение на субоптималните нива на витамин D за хода на някои хронични заболявания. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

H

Health Care, Management (2014) Resumes Of Diploma Theses for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

K

Kerekovska, Albena (2005) International Politics of Health Promotion and Tobacco Control - Improvement of the Process of Transcultural Transfer // Международна политика за промоция на здраве и контрол на тютюнопушенето - подобряване процеса на транскултурален трансфер. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Kerekovska, Albena (2015) Publication Ethics in Biomedical Research. Infringements and Standards for Good Publication Practice // Публикационна етика в биомедицинските изследвания. Нарушения и стандарти за добре публикационна практика. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Kostadinova, Todorka (2001) Portfolio Management Potentials of Medical Establishments // Възможности за портфолио управление на лечебните заведения. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

L

Laleva, Krasimira (2016) An Assessment of Rising Demand for Professional Caregivers /// Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Management 2009, Health Care (2009) Resumes Of Diploma Theses 2009 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

Management 2010, Health Care (2010) Resumes Of Diploma Theses 2010 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

Management 2012, Health Care (2012) Resumes Of Diploma Theses 2012 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

N

Nikolova, Silviya (2015) Geography of Disability. Аn Analysis Based on the Socioeconomic Levels of Two Metropolitan Areas Dallas, Texas and Monterrey Nuevo Leon//МЕДИКО - ГЕОГРАФСКИ НЕРАВЕНСТВА ПРИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В РАЗЛИЧНА СОЦИО-КОНОМИЧЕСКА СРЕДА: ДАЛАС, ТЕКСАС И МОНТЕРЕЙ, НУЕВО ЛЕОН. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

P

Pandova, Maya (2012) Epidemiology of Blindness and Low Vision in Kuwait // Епидемиология на слепотата и слабото зрение в националното население на Кувейт. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Peneva, Stanislava (2013) Professionalization of nurses building relationship with the patient in modern health care environment// Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациената в условията на съвременното здравеопазване. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Petrova, Galina (2012) Strategic choice model for integrated health care in the Republic of Bulgaria's accession to the European Union // Стратегически избор и модел за интегрирани здравни грижи в Република България в условията на членството ни в Европейския съюз. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Pharmaceutical, Management (2014) Resumes Of Diploma Theses for Master’s Degree in Pharmaceutical Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

Popova, Svetlana (2014) Personality Resources for Higher Levels of Subjective Well-being and Health Promotion /// Личностни ресурси за по-високи нива на субективно благополучие и промоция на здравето. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Rizov, Tomislav (2011) Polychlorinated Biphenyls in Foods of Animal Origin // Полихлорирани бифенили в храни от животински произход. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Rohova, Maria (2016) Mobility of Health Professionals – Trends, Patterns and Attitudes in Romania // Мобилност на здравните професионалисти: тенденции, модели и нагласи в Румъния. Project Report. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria.

Rohova, Maria (2015) Reducing Inequalities in Access to Regional Health services /// Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Todorov, Ilia (2011) Prospects of influencing the functional disorders in the sacroiliac joint by the means of some physical factors // Възможности на някои физикални фактори за повлияване на функционалните нарушения в сакроилиачните стави. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

U

Usheva, Natalya (2013) Successfull breastfeeding and complementary feeding - modern trends, problems and solution opportunities // Успешно кърмене и захранване на децата - съвременни тенденции, проблеми и възможности за решаването им. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

V

Valkanova, Maria (2011) Accident Insurance Contracts /// Договор застраховка "Злополука". Other. ЦИО - МУ-Варна (Information Services Centre - MU-Varna), Varna, Bulgaria.

Vankova, Desislava (2013) Health-related Quality of Life in the Community // Качество на живот, свързано със здравето в общността. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Vladeva, Evgeniya (2015) THE ROLE OF PHYSICAL FACTORS IN THE CONSREVATIVE TREATMENT OF CARPAL TUNNEL SYNDROME//РОЛЯТА НА ФИЗИКАЛНИTТЕ ФАКТОРИ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА КАРПАЛНИЯ КАНАЛ. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

This list was generated on Wed Apr 26 10:22:11 2017 EEST.