Items where Subject is "R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V
Number of items at this level: 45.

A

Atanasova, Elka (2014) Formal and informal patient payments for public health care services in Bulgaria // Формални и неформални потребителски плащания за публични здравни услуги в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova-Pieterse, Desislva (2014) Citizen Participation in Healthcare Decision-making on Local Level // Въвличане на гражданите във вземане на решения, свързани със здравеопазването на местно ниво. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Boeva, Todorka (2017) Factors Influencing the Abortion Decision - Roles and Responsibilities of Midwives /// Фактори, оказващи влияние върху решението за аборт – роля и задачи на акушерката. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Borisova, Silviya (2018) Application of Health Care Standards in Outpatient Care /// Прилагане на стандарти по здравни грижи в извънболничната помощ. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dimitrova, Mariana (2016) Reasons for Nurse Turnover in Sectors with High Work Intensity /// Причини за текучеството на медицински сестри в сектори на висока интензивност на труд. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova, Teodora (2008) Working Environment and Atmospheric Pollutants as a Risk Factor for Acute Myocardial Infarction // Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков фактор за остър миокарден инфаркт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimova, Antonia and Rohova, Maria and Mutafova, Emanuela and Atanasova, Elka and Koeva, Стефка and Van Ginneken, Ewout and Panteli, Dimitra (2013) Bulgaria: Health System Review. Health Systems in Transition, 2012 // Здравни системи в преход. България. Анализ на здравната система: 2012. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria. ISBN ISBN 978-954-9685-93-0

Dokova, Aneta (2016) A conceptual model for the management of sustainable healthcare projects based on community-academic partnerships // Концептуален модел за устойчиво управление на здравни проекти, базирани на общностно-академични партньорства. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dzhafer, Nigyar (2017) Cancer Prevention in Bulgaria. Preventive Screening Options in the Small Towns and Remote Villages /// Профилактика на онкологичните заболявания в България. Възможности за скрининг в малки и отдалечени населени места. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Evtimova, Teodora (2016) The Midwife in Family Advisory Services with Priority on Women's Health in Marginalized Groups /// Акушерката в семейно-консултативната дейност с приоритет женското здраве сред маргиналните групи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgieva, Anna (2016) Options to Optimize Nurses’ Involvement in the Process of Patient’s Informed Consent /// Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Mila (2012) A model for performance analysis of the hospital activities with regard to optimization of its management // Модел за диагностичен анализ на дейността на болницата с оглед оптимизиране на нейното управление. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Gerova, Daniela (2015) Determination of vitamin D status and significance of suboptimal levels of vitamin D for the course of some chronic diseases//Определяне на витамин D статус и значение на субоптималните нива на витамин D за хода на някои хронични заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Health Care, Management (2014) Resumes Of Diploma Theses for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

Hristova, Irinka (2018) Optimizing Health Care Activities in Coronary Vascular Procedures /// Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно-съдови процедури. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ivanova, Eliyana (2017) Epidemiological Efficiency, Organization and Immunization Management in the Varna Region /// Епидемиологична ефективност, организация и управление на имунизационното дело във Варненска област. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kerekovska, Albena (2005) International Politics of Health Promotion and Tobacco Control - Improvement of the Process of Transcultural Transfer // Международна политика за промоция на здраве и контрол на тютюнопушенето - подобряване процеса на транскултурален трансфер. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kerekovska, Albena (2015) Publication Ethics in Biomedical Research. Infringements and Standards for Good Publication Practice // Публикационна етика в биомедицинските изследвания. Нарушения и стандарти за добре публикационна практика. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Koleva, Greta (2016) Hypertension Care – Nurse’s Role in Ambulatory Monitoring /// Артериална хипертония – роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kostadinov, Rostislav (2018) Optimization of Medical Information Exchange in Disasters Situations /// Оптимизиране обмена на медицинска информация при бедствени ситуации. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kostadinova, Todorka (2001) Portfolio Management Potentials of Medical Establishments // Възможности за портфолио управление на лечебните заведения. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

L

Laleva, Krasimira (2016) An Assessment of Rising Demand for Professional Caregivers /// Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Management 2009, Health Care (2009) Resumes Of Diploma Theses 2009 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

Management 2010, Health Care (2010) Resumes Of Diploma Theses 2010 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

Management 2012, Health Care (2012) Resumes Of Diploma Theses 2012 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

Mancheva, Paraskeva (2018) Medico-social problems of Persons with Disabilities in the System of Disability Medical Assessment /// Медико-социални проблеми на инвалидността в системата на медицинската експертиза. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Nedev, Nikolay (2018) Rehabilitation Care and Quality of Live of Patients - Stroke Survivors /// Рехабилитационни грижи и качество на живот при пациенти, преживели мозъчен инсулт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nikolova, Silviya (2015) Geography of Disability. Аn Analysis Based on the Socioeconomic Levels of Two Metropolitan Areas Dallas, Texas and Monterrey Nuevo Leon//МЕДИКО - ГЕОГРАФСКИ НЕРАВЕНСТВА ПРИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В РАЗЛИЧНА СОЦИО-КОНОМИЧЕСКА СРЕДА: ДАЛАС, ТЕКСАС И МОНТЕРЕЙ, НУЕВО ЛЕОН. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Pandova, Maya (2012) Epidemiology of Blindness and Low Vision in Kuwait // Епидемиология на слепотата и слабото зрение в националното население на Кувейт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peneva, Stanislava (2013) Professionalization of nurses building relationship with the patient in modern health care environment// Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациената в условията на съвременното здравеопазване. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Petrova, Galina (2012) Strategic choice model for integrated health care in the Republic of Bulgaria's accession to the European Union // Стратегически избор и модел за интегрирани здравни грижи в Република България в условията на членството ни в Европейския съюз. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pharmaceutical, Management (2014) Resumes Of Diploma Theses for Master’s Degree in Pharmaceutical Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

Popova, Svetlana (2014) Personality Resources for Higher Levels of Subjective Well-being and Health Promotion /// Личностни ресурси за по-високи нива на субективно благополучие и промоция на здравето. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Rizov, Tomislav (2011) Polychlorinated Biphenyls in Foods of Animal Origin // Полихлорирани бифенили в храни от животински произход. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Rohova, Maria (2016) Mobility of Health Professionals – Trends, Patterns and Attitudes in Romania // Мобилност на здравните професионалисти: тенденции, модели и нагласи в Румъния. Project Report. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria.

Rohova, Maria (2015) Reducing Inequalities in Access to Regional Health services /// Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Stancheva - Chamova, Rositsa (2017) Breastfeeding and Urinary Tract Infections in Children Up to 3 Years in Varna /// Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoykova, Zhivka (2018) Seroepidemiological and Molecular Genetic Studies of Cytomegalovirus Infection in Risk Group Patients /// Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Todorov, Ilia (2011) Prospects of influencing the functional disorders in the sacroiliac joint by the means of some physical factors // Възможности на някои физикални фактори за повлияване на функционалните нарушения в сакроилиачните стави. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Toncheva, Sonya (2018) Supervision and Mentorship in Nursing /// Супервизия и наставничество в сестринството. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsvetkova, Verginiya (2017) Analysis of Stress Management in Children in Hospital Environment /// Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

U

Usheva, Natalya (2013) Successfull breastfeeding and complementary feeding - modern trends, problems and solution opportunities // Успешно кърмене и захранване на децата - съвременни тенденции, проблеми и възможности за решаването им. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Valkanova, Maria (2011) Accident Insurance Contracts /// Договор застраховка "Злополука". Other. ЦИО - МУ-Варна (Information Services Centre - MU-Varna), Varna, Bulgaria.

Vankova, Desislava (2013) Health-related Quality of Life in the Community // Качество на живот, свързано със здравето в общността. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Vladeva, Evgeniya (2015) THE ROLE OF PHYSICAL FACTORS IN THE CONSREVATIVE TREATMENT OF CARPAL TUNNEL SYNDROME//РОЛЯТА НА ФИЗИКАЛНИTТЕ ФАКТОРИ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА КАРПАЛНИЯ КАНАЛ. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:42:43 2019 EEST.