Items where Subject is "R Medicine > RA Public aspects of medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | S | T | V
Number of items at this level: 33.

A

Angelova, Denislava (2015) Management of Change Options through Projects and Development of Project Culture (The Example of St. Marina University Hospital – Varna) // Възможности за управление на промяната в болницата чрез проекти и развитие на проектна култура (на примера на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova, Elka (2014) Formal and informal patient payments for public health care services in Bulgaria // Формални и неформални потребителски плащания за публични здравни услуги в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova, Virginia (2016) Regional Inequalities in Mortality in Bulgaria // Регионални неравенства в смъртността в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dimitrova, Mariana (2016) Reasons for Nurse Turnover in Sectors with High Work Intensity /// Причини за текучеството на медицински сестри в сектори на висока интензивност на труд. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Draganova, Daniela (2015) Contribution of the Medical Nurse in the Complex Rehabilitation of Patients with Mental Disorders /// Роля на медицинската сестра в екипа за комплексна рехабилитация на психично болни. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Eguruze, Katya (2016) Contributing Role of the Nurse in Breast Cancer Prevention // Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Evtimova, Teodora (2016) The Midwife in Family Advisory Services with Priority on Women's Health in Marginalized Groups /// Акушерката в семейно-консултативната дейност с приоритет женското здраве сред маргиналните групи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

F

Filkova, Silviya (2017) Prevention of Spinal Deformities in Preschool-Age Children /// Профилактика на гръбначните изкривявания при деца в предучилищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgieva, Anna (2016) Options to Optimize Nurses’ Involvement in the Process of Patient’s Informed Consent /// Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Emiliya (2016) Provision of Medical - Laboratory Services in the General Medical Practice /// Осигуреност с медико - лабораторни услуги в общата медицинска практика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Hristova, Irinka (2018) Optimizing Health Care Activities in Coronary Vascular Procedures /// Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно-съдови процедури. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ivanova, Eliyana (2017) Epidemiological Efficiency, Organization and Immunization Management in the Varna Region /// Епидемиологична ефективност, организация и управление на имунизационното дело във Варненска област. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanova, Veronika (2016) Influence of Family Relations and Parent-Children Relationship in Pre-school Aged Children /// Влияние на семейните отношения и взаимоотношенията родител-дете, при деца в предучилищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kerekovska, Albena (2005) International Politics of Health Promotion and Tobacco Control - Improvement of the Process of Transcultural Transfer // Международна политика за промоция на здраве и контрол на тютюнопушенето - подобряване процеса на транскултурален трансфер. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kerekovska, Albena (2015) Publication Ethics in Biomedical Research. Infringements and Standards for Good Publication Practice // Публикационна етика в биомедицинските изследвания. Нарушения и стандарти за добре публикационна практика. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Koleva, Greta (2016) Hypertension Care – Nurse’s Role in Ambulatory Monitoring /// Артериална хипертония – роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Krasteva-Ruseva, Mariyana (2016) Use of Spinal Traction in the Complex Treatment of Lumbar Disc Disease /// Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

L

Laleva, Krasimira (2016) An Assessment of Rising Demand for Professional Caregivers /// Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Management 2011, Health Care (2011) Resumes Of Diploma Theses 2011 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

Management 2013, Health Care (2013) Resumes Of Diploma Theses 2013 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

N

Nedev, Nikolay (2018) Rehabilitation Care and Quality of Live of Patients - Stroke Survivors /// Рехабилитационни грижи и качество на живот при пациенти, преживели мозъчен инсулт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nenova, Gergana (2016) The Contribution of the Physiotherapist to Public Health and the Development of Integrated Care /// Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Stancheva - Chamova, Rositsa (2017) Breastfeeding and Urinary Tract Infections in Children Up to 3 Years in Varna /// Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Staneva, Violeta (2017) Nursing Care for Outpatients with Multiple Sclerosis: Complex Approach and Medical-Social Aspects //// Сестрински грижи при пациенти с множествена склероза - комплексен подход и медико­ социални аспекти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoilova, Irena (2017) Impairments of the Musculoskeletal System and the Peripheral Nervous System in Persons Employed in Apparel Production Industry /// Увреждания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система при работещи в шивашката промишленост. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Tarpomanova, Tsvetelina (2012) Development of the system for treatment of dependencies - building and management of a network of structures in Varna Municipality // Развитие на системата за лечение на зависимости - създаване и управление на мрежа от структури в Община Варна. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Toncheva, Sonya (2018) Supervision and Mentorship in Nursing /// Супервизия и наставничество в сестринството. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsvetkova, Tamara (2015) The Importance of Family Environment in Raising Children with Special Needs Aged 0-6 Years Old /// Значението на семейната среда при отглеждане на деца със специални нужди от 0 до 6 години. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsvetkova, Verginiya (2017) Analysis of Stress Management in Children in Hospital Environment /// Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Valkanova, Maria (2011) Life Insurance Policy in Case of Death with a Third Party Beneficiary /// Договор за застраховка "Живот" в случай на смърт в полза на трето лице. Other. Avalon Publishing, Sofia, Bulgaria.

Valkanova, Maria (2014) Medical Law //// Медицинско право. Steno Publishing House, Varna, Bulgaria. ISBN 978-954-449-762-0

Vankova, Desislava (2013) Health-related Quality of Life in the Community // Качество на живот, свързано със здравето в общността. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Vladeva, Evgeniya (2015) THE ROLE OF PHYSICAL FACTORS IN THE CONSREVATIVE TREATMENT OF CARPAL TUNNEL SYNDROME//РОЛЯТА НА ФИЗИКАЛНИTТЕ ФАКТОРИ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА КАРПАЛНИЯ КАНАЛ. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:42:00 2019 EEST.