Items where Subject is "R Medicine > R Medicine (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 32.

Thesis

Angelova, Meglena (2015) Analysis of Progenitor Cells During Development of Human Pallium // Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Apostolov, Zhivko (2014) Some aspects of cerebral asymmetry in schizophrenia /// За някои измерения на мозъчната асиметрия при шизофрения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bachvarov, Chavdar (2016) Endovascular Treatment of Ruptured Intracranial Brain Aneurysms, Arteriovenous Malformations and Carotid Cavernous Fistulae /// Ендоваскуларно лечение на руптирали интракраниални мозъчни аневризми, артериовенозни малформации и каротидо-кавернозни фистули. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Balev, Boyan (1998) Diagnostic Possibilities of Imaging Methods in Skeletal Dysplasias /// Диагностични възможности на образните методи при скелетни дисплазии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bocheva, Yana (2015) PREDICTIVE VALUE OF SOME TUMOR MARKERS IN THE FOLLOW UP OF CANCER PATIENS- FDG/PET CT VERIFICATION. // Предиктивна стойност на някои туморни маркери, при проследяване на онкоболни- верифициране с FDG PET/ CT. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Chervenkov, Trifon (2015) Expression of Cyclon/CCDC86 Gene in Cells of the Immune and Nervous Systems in Patients with Schizophrenia /// Експресия на гена Cyclon/CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dyankova, Snezhina (2005) Morphology of Wrist Bones Complex and Vascular Anatomy of Forearm Bones Related to Developing and Treatment of Kienbock's Disease /// Морфология на китковия ставен комплекс и васкуларна анатомия на предмишничните кости с оглед на някои проблеми на развитието и лечението на болестта на Kienbock. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgiev, Radoslav (2015) Magnetic resonance diffusion and perfusion for differentiation and grading of the diffuse glial brain tumors in adults//Магнитно-резонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка степента на дифузните глиални мозъчни тумори при възрастни. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Gospodinova-Bliznakova, Margarita (2009) Studies on the Specifics in the Course of Some Infectious Diseases in 60+ Adults // Проучвания върху особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания при възрастни над 60 години. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hachmeriyan, Antoniya (2017) Experimental Evidences for Hypocoagulability Caused by Thymic Peptides Thymulin, Thymosin alpha 1 and Thymosin beta 4 /// Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди тимулин, тимозин-алфа 1 и тимозин-бета 4. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kanazirev, Branimir (2011) Survival and prognostics of patients with heart failure and impaired left ventricular systolic and segmental function // Преживяемост и прогноза при пациенти със сърдечна недостатъчност и нарушена левокамерна систолна и сегментна функция. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Katelieva, Desislava (2017) Opportunities and Barriers for an Equal and Timely Access when Providing Emergency Medical Care in Pre-hospital and In-hospital Conditions /// Възможности и бариери за постигане на равен достъп и своевременност при оказване на спешна медицинска помощ в извънболнични и болнични условия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Klisarova, Anelia (1993) Nuclear Medical Methods in the Complex Diagnosis of Certain Salivary Gland Diseases /// Възможности за нуклеарно-медицински методи в комплексната диагностика на някои заболявания на слюнчените жлези. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Klisarova, Anelia (2003) Perfusion Brain Scintigraphy in Central Nervous System Disorders /// Перфузионна мозъчна сцинтиграфия при някои заболявания на централната нервна система. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Komsiiska, Detelina (2017) The Role of Oxidative Stress in the Development of Depressive and Anxiety Disorders after Stroke /// Ролята на оксидативния стрес в развитието на депресивни и тревожни разстройства след мозъчен инсулт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mancheva, Paraskeva (2013) Legal Conscience to Legalize Euthanasia and Quality of Life in Polymorbid Patients with Permanent Disability // Правно съзнание за легализиране на евтаназията и качество на живот при полиморбидни пациенти с трайно намалена работоспособност. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinova, Desislava (2014) Proliferation and differentiation of progenitor cells in the spinal cord of adult macaque monkeys / Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък на възрастни примати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Merdzhanova, Albena (2014) FATTY ACID COMPOSITION OF BLACK SEA AND FRESHWATER FISH SPECIES / МАСТНОКИСЕЛИНЕН СЪСТАВ НА ЧЕРНОМОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ РИБИ. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Minkov, Minko (2006) Morphological Features of the Venous Valves in Normal and Varicose Great Saphenous Vein /// Морфологични особености на венозните клапи при нормална и варикозно променена VENA SAPHENA MAGNA. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Naydenova, Darina (2014) "Food behavior, anthropometric indicators, physical activity and physical abilities of young men and women with normal weight, underweight and overweight."//„Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло.“. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nikolov, Goran (2017) Biochemical Biomarkers for Graft Function Evaluation in the Early Post-Transplant Period of Renal Transplant Patients /// Биохимични биомаркери за оценка на функцията на присадката в ранния посттрансплантационен период при бъбречно трансплантирани пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pacholova, Yana (2018) Early Diagnosis of Autism Spectrum Disorders /// Ранна диагностика на разстройства от аутистичен спектър. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pashalieva, Irina (2015) Melatonin-initiated Effects on The Triggering Mechanism of Hemostasis in Rats//Мелатонин-инициирани ефекти върху пусковия механизъм на хемостазата у плъхове. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pavlova, Kalina Stoyanova (2017) Epidemiological Studies and Analysis of Risk Factors in the Distribution of Intestinal Parasitoses with Person-to Person Transmission in Varna District /// Епидемиологични проучвания и анализ на рискови фактори за разпространението на контактните паразитози във Варненска област. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Petrov, Petar (2018) 10 Years Prospective Follow-Up of Children with ADHD in Varna Region /// 10-годишно проспективно проследяване на деца с хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието в област Варна. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Radkova, Diana (2014) Psychological balance of hospitalized patients with infectious disease//Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Romanova, Hristianna (2005) Disastrous Situations in the Region of Varna and Possible Hygiene-epidemiological Problems //// Бедствени ситуации във Варненския регион и възможни хигиенно- епидемиологични проблеми. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Roussev, Bogdan (2018) Association between vitamin D and androgen status in prostate diseases /// Връзка между витамин D и андрогенен статус при заболявания на простатата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ruseva, Zhenya (2017) Physical Factors Influencing Children with Tonsillar Hypertrophy and Symptoms of Sleep-Disordered Breathing /// Възможности на физикалните фактори за повлияване на деца с тонзиларна хипертрофия и симптоми на нарушено нощно дишане. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tonchev, Anton (2007) Long-term dispensation and molecular control of endogenous progenitor cells in adult primate telencephalon // Дългосрочна съдба и молекулен контрол на ендогенни прогениторни клетки в краен мозък на възрастни примати. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsankova, Gabriela (2013) Possible associations between incidence of tuberculosis in Varna region and from the effects of BCG vaccine // Възможни асоциации между заболеваемостта от туберкулоза в регион Варна и ефекта от приложената BCG ваксина. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Valchev, Georgi (2018) Classification and Selection of Image Defined Risk Factors in Neuroblastoma /// Класификация и подбор на образни дефинирани рискови фактори при невробластом. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Sat Nov 17 00:40:10 2018 EET.