Items where Subject is "R Medicine > R Medicine (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | G | H | K | M | N | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 33.

A

Angelova, Meglena (2015) Analysis of Progenitor Cells During Development of Human Pallium // Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Apostolov, Zhivko (2014) Some aspects of cerebral asymmetry in schizophrenia /// За някои измерения на мозъчната асиметрия при шизофрения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Bachvarov, Chavdar (2016) Endovascular Treatment of Ruptured Intracranial Brain Aneurysms, Arteriovenous Malformations and Carotid Cavernous Fistulae /// Ендоваскуларно лечение на руптирали интракраниални мозъчни аневризми, артериовенозни малформации и каротидо-кавернозни фистули. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Balev, Boyan (1998) Diagnostic Possibilities of Imaging Methods in Skeletal Dysplasias /// Диагностични възможности на образните методи при скелетни дисплазии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Bocheva, Yana (2015) PREDICTIVE VALUE OF SOME TUMOR MARKERS IN THE FOLLOW UP OF CANCER PATIENS- FDG/PET CT VERIFICATION. // Предиктивна стойност на някои туморни маркери, при проследяване на онкоболни- верифициране с FDG PET/ CT. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

C

Chervenkov, Trifon (2015) Expression of Cyclon/CCDC86 Gene in Cells of the Immune and Nervous Systems in Patients with Schizophrenia /// Експресия на гена Cyclon/CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dyankova, Snezhina (2005) Morphology of Wrist Bones Complex and Vascular Anatomy of Forearm Bones Related to Developing and Treatment of Kienbock's Disease /// Морфология на китковия ставен комплекс и васкуларна анатомия на предмишничните кости с оглед на някои проблеми на развитието и лечението на болестта на Kienbock. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgiev, Radoslav (2015) Magnetic resonance diffusion and perfusion for differentiation and grading of the diffuse glial brain tumors in adults//Магнитно-резонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка степента на дифузните глиални мозъчни тумори при възрастни. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Gospodinova-Bliznakova, Margarita (2009) Studies on the Specifics in the Course of Some Infectious Diseases in 60+ Adults // Проучвания върху особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания при възрастни над 60 години. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Hachmeriyan, Antoniya (2017) Experimental Evidences for Hypocoagulability Caused by Thymic Peptides Thymulin, Thymosin alpha 1 and Thymosin beta 4 /// Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди тимулин, тимозин-алфа 1 и тимозин-бета 4. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kanazirev, Branimir (2011) Survival and prognostics of patients with heart failure and impaired left ventricular systolic and segmental function // Преживяемост и прогноза при пациенти със сърдечна недостатъчност и нарушена левокамерна систолна и сегментна функция. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Katelieva, Desislava (2017) Opportunities and Barriers for an Equal and Timely Access when Providing Emergency Medical Care in Pre-hospital and In-hospital Conditions /// Възможности и бариери за постигане на равен достъп и своевременност при оказване на спешна медицинска помощ в извънболнични и болнични условия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Klisarova, Anelia (1993) Nuclear Medical Methods in the Complex Diagnosis of Certain Salivary Gland Diseases /// Възможности за нуклеарно-медицински методи в комплексната диагностика на някои заболявания на слюнчените жлези. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Klisarova, Anelia (2003) Perfusion Brain Scintigraphy in Central Nervous System Disorders /// Перфузионна мозъчна сцинтиграфия при някои заболявания на централната нервна система. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Komsiiska, Detelina (2017) The Role of Oxidative Stress in the Development of Depressive and Anxiety Disorders after Stroke /// Ролята на оксидативния стрес в развитието на депресивни и тревожни разстройства след мозъчен инсулт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Mancheva, Paraskeva (2013) Legal Conscience to Legalize Euthanasia and Quality of Life in Polymorbid Patients with Permanent Disability // Правно съзнание за легализиране на евтаназията и качество на живот при полиморбидни пациенти с трайно намалена работоспособност. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinova, Desislava (2014) Proliferation and differentiation of progenitor cells in the spinal cord of adult macaque monkeys / Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък на възрастни примати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Merdzhanova, Albena (2014) FATTY ACID COMPOSITION OF BLACK SEA AND FRESHWATER FISH SPECIES / МАСТНОКИСЕЛИНЕН СЪСТАВ НА ЧЕРНОМОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ РИБИ. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Minkov, Minko (2006) Morphological Features of the Venous Valves in Normal and Varicose Great Saphenous Vein /// Морфологични особености на венозните клапи при нормална и варикозно променена VENA SAPHENA MAGNA. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Naydenova, Darina (2014) "Food behavior, anthropometric indicators, physical activity and physical abilities of young men and women with normal weight, underweight and overweight."//„Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло.“. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nikolov, Goran (2017) Biochemical Biomarkers for Graft Function Evaluation in the Early Post-Transplant Period of Renal Transplant Patients /// Биохимични биомаркери за оценка на функцията на присадката в ранния посттрансплантационен период при бъбречно трансплантирани пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Pacholova, Yana (2018) Early Diagnosis of Autism Spectrum Disorders /// Ранна диагностика на разстройства от аутистичен спектър. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pashalieva, Irina (2015) Melatonin-initiated Effects on The Triggering Mechanism of Hemostasis in Rats//Мелатонин-инициирани ефекти върху пусковия механизъм на хемостазата у плъхове. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pavlova, Kalina Stoyanova (2017) Epidemiological Studies and Analysis of Risk Factors in the Distribution of Intestinal Parasitoses with Person-to Person Transmission in Varna District /// Епидемиологични проучвания и анализ на рискови фактори за разпространението на контактните паразитози във Варненска област. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Petrov, Petar (2018) 10 Years Prospective Follow-Up of Children with ADHD in Varna Region /// 10-годишно проспективно проследяване на деца с хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието в област Варна. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Radkova, Diana (2014) Psychological balance of hospitalized patients with infectious disease//Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Romanova, Hristianna (2005) Disastrous Situations in the Region of Varna and Possible Hygiene-epidemiological Problems //// Бедствени ситуации във Варненския регион и възможни хигиенно- епидемиологични проблеми. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Roussev, Bogdan (2018) Association between vitamin D and androgen status in prostate diseases /// Връзка между витамин D и андрогенен статус при заболявания на простатата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ruseva, Zhenya (2017) Physical Factors Influencing Children with Tonsillar Hypertrophy and Symptoms of Sleep-Disordered Breathing /// Възможности на физикалните фактори за повлияване на деца с тонзиларна хипертрофия и симптоми на нарушено нощно дишане. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Stoykova, Zhivka (2018) Seroepidemiological and Molecular Genetic Studies of Cytomegalovirus Infection in Risk Group Patients /// Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Tonchev, Anton (2007) Long-term dispensation and molecular control of endogenous progenitor cells in adult primate telencephalon // Дългосрочна съдба и молекулен контрол на ендогенни прогениторни клетки в краен мозък на възрастни примати. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsankova, Gabriela (2013) Possible associations between incidence of tuberculosis in Varna region and from the effects of BCG vaccine // Възможни асоциации между заболеваемостта от туберкулоза в регион Варна и ефекта от приложената BCG ваксина. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Valchev, Georgi (2018) Classification and Selection of Image Defined Risk Factors in Neuroblastoma /// Класификация и подбор на образни дефинирани рискови фактори при невробластом. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:41:56 2019 EEST.