Items where Division is "Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | E | G | I | K | M | P | R | S | T | U | V
Number of items: 22.

B

Boyadzhieva, Mila (2013) Serum levels of osteoprotegerin and glucometabolic indices in subjects with newly detected glycemic abnormalities // Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Bozhkov, Vasil (2013) Diagnostic - therapeutic strategy in patients with cholangitis // Диагностично - терапевтична стратегия при пациенти с холангит. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

D

Dimova, Antonia and Rohova, Maria and Mutafova, Emanuela and Atanasova, Elka and Koeva, Стефка and Van Ginneken, Ewout and Panteli, Dimitra (2013) Bulgaria: Health System Review. Health Systems in Transition, 2012 // Здравни системи в преход. България. Анализ на здравната система: 2012. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria. ISBN ISBN 978-954-9685-93-0

E

Enev, Svilen (2013) Specifics of Experience and Behavior of Young people with Growing Dependence of Cyberspace // Специфика на преживяване и поведение на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgieva, Stanislava (2013) Determination of residue chlororganic contaminants in Black Sea fish // Определяне на остатъчни хлорорганични замърсители в черноморски риби. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

I

Ismail, Elis (2013) Prognostic factors in combined therapy of invasive cervical cancer IB1 Stage // Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка IB1 стадий. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Ivanova, Diana (2013) Antioxidant activity of Bulgarian medicinal plants and related biological effects // Антиоксидантна активност на български лечебни растения и свързани с нея биологични ефекти. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

K

Klenske, Julia (2013) Global Endometrial Ablation with NovaSure for Dysfunctional Uterine Bleeding Treatment: A New Organ-Saving Surgical Treatment // Глобалното аблацио на еднометриума на матката по метода на златната мрежа (NovaSure) като нов органосъхраняващ оперативен метод при дисфункционални маточни кръвотечения. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Kolev, Nikola (2013) Rectal cancer - modern surgical management // Рак на ректума - съвременно хирургично поведение. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

M

Management 2013, Health Care (2013) Resumes Of Diploma Theses 2013 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

Mancheva Draganova, Paraskeva (2013) Legal conscience to legalize euthanasia and quality of life in polymorbid patients with permanent disability // Правно съзнание за легализиране на евтаназията и качество на живот при полиморбидни пациенти с трайно намалена работоспособност. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Mandova, Rayna (2013) Prospective Longitudinal Study of the Origin, Specifics and Significance of Residual Depressive Symptoms (Focusing on Subthreshold Symptoms) in Recurrent and Bipolar Depression // Проспективно, лонгитудинално проучване на произхода, спецификата и значението на резидуалните депресивни симптоми (с фокус подпрагови симптоми) при рекурентна и биполярна депресия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinova, Lena (2013) Radiotherapy in the complex treatment of primitive germ cell tumors//Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

P

Panayotov, Plamen (2013) Contemporary methods for diagnosis and surgical treatment of significant chronic ischemic mitral regurgitation (study of influence of mitral valve repair on left heart chambers reverse remodeling) // Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична исхемична митрална регургитация (изследване на влиянието на пластиката на митралната клапа върху обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини). Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Peneva, Stanislava (2013) Professionalization of nurses building relationship with the patient in modern health care environment// Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациената в условията на съвременното здравеопазване. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

R

Ruseva, Desislava (2013) Specifics of psychological consultation regarding reactions caused by death//Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

S

Siderova, Mira (2013) Immunohistochemical Markers and Ultrasound Elastography - New Diagnostic Options in the Assessment of Thyroid Nodules // Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография - нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Stoyanov, Zlatislav (2013) Brain asymmetry and left-handedness: theories of origin and associated psychophysiological phenomena // Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за произхода и свързани психофизиологични феномен. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

T

Tsankova, Gabriela (2013) Possible associations between incidence of tuberculosis in Varna region and from the effects of BCG vaccine // Възможни асоциации между заболеваемостта от туберкулоза в регион Варна и ефекта от приложената BCG ваксина. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

U

Usheva, Natalya (2013) Successfull breastfeeding and complementary feeding - modern trends, problems and solution opportunities // Успешно кърмене и захранване на децата - съвременни тенденции, проблеми и възможности за решаването им. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

V

Vankova, Desislava (2013) Health-related Quality of Life in the Community // Качество на живот, свързано със здравето в общността. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Varneva, Mihaela (2013) Retrospection, analysis and socio-psychological problems during the education and realization of dental technicians with bachelor’s degree // Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на "професионален бакалавър" по специалност "зъботехник". Doctoral thesis, Medical University - Varna.

This list was generated on Sat Nov 18 03:06:52 2017 EET.