Coping Strategies Strategies for Depressive Disorder Patients /// Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство

Radeva, Tatyana (2016) Coping Strategies Strategies for Depressive Disorder Patients /// Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
Dissertation Summary_Tatyana Radeva_2016.pdf

Download (908kB)
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/278/

Abstract

[EN] Morbidity associated with depression throughout lifespan amounted to 8.5%, affecting the female gender at a higher rate, results from epidemiological study at home show, EPIBUL 2003- 2007. There has been an increase in frequency and reducing the age of disease manifestation in recent years. WHO forecast data for 2020 places depression in the top three diseases as a cause of disability, displacing AIDS and diseases of the cardiovascular system by increasing the direct and indirect costs of depressive disorders. Biopsychosocial model of psychiatric disorders examines the complex etiopathogenesis of clinical depression. Psychological hypotheses for development of depressive disorders are just as diverse, according to the school to which they belong. Reactivation of behavioural coping strategies and training in new ones is a complementary biological treatment approach to overcoming the symptoms of depressive disorder in psychotherapeutic setting. Studying the mechanism of the process of dealing with problematic situations is the subject of many studies in healthy and depressed patients. Tracking the characteristics of the coping strategies of patients with depressive disorder has not been subject of a study in Bulgaria. The significance of the disease and the difficulties in the healing process determine the necessity of conducting such a study in Bulgarian conditions. Due to the advent of the term "coping strategies" and its imposition among professionals, we use it as synonymous with the term "strategies for handling difficult situations". The aim of this study is to trace the dynamics of applied coping strategies of patients with depressive disorder in the course of their treatment. The established negative impact of emotional-focused strategies on the course of depressive disorder determines the application of specific techniques in the therapist’ work aiming to limit this impact. Variations in the correlations of applied coping strategies and the degree of depression, anxiety and stress experienced in different phases of a depressive disorder have been established applicable an algorithm in practice. ///////////// ///////////// [BG] Данните от епидемиологично проучване у нас, EPIBUL 2003- 2007, сочат, че болестността от депресия през целия живот възлиза на 8,5% с по- често засягане на женския пол. През последните години се наблюдава увеличаване на честота и намаляване възрастта на изява на заболяването с прогнозни данни според СЗО за място в първите три през 2020г. като причина за инвалидност, измествайки СПИН и болестите на сърдечно- съдовата система с повишаване на директните и индиректните разходи на депресивните разстройства. Биопсихосоциалния модел на психиатричните разстройства разглежда комплексно етиопатогенезата на клиничната депресия. Психологичните хипотези за развитието на депресивното разстройство са също толкова многообразни според школата, към която принадлежат. Реактивирането на поведенчески стратегии за справяне и обучаването в нови е един от подходите в преодоляването на симптомите на депресивното разстройство в психотерапевтичен сетинг, комплементарен на биологичното лечение. Изучаването механизма на процеса на справяне в проблемни ситуации е предмет на множество проучвания сред здрави и пациенти с депресия. В страната не е осъществявано изследване, проследяващо характеристиките на стратегиите за справяне на пациенти с депресивно разстройство. Значимостта на заболяването и затрудненията в лечебния процес определят необходимостта от провеждане на такова проучване в български условия. Поради навлизането на термина „копинг стратегии“ и налагането му сред специалистите, в настоящото изследване ще бъде използван като синоним на термина „стратегии за справяне в проблемни ситуации“. Целта на изследването е да се проследи динамиката на прилаганите копинг стратегии от пациентите с депресивно разстройство в хода на лечението им. Установеното негативно влияние върху хода на депресивното разстройство на емоционално- фокусирани стратегии определя прилагането на специфични техники в работата на терапевта, целящи ограничаването на това влияние. Установиха се вариации в корелационните взаимоотношения между прилаганите копинг стратегии и степента на депресия, тревожност и преживян стрес в отделните фази на депресивното разстройство, което може да се използва за алгоритъм за работа в практиката.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: oa@mu-varna.bg; PhD thesis defended at the Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University of Varna; Currently, Tatyana Radeva, MD, PhD works as a psychiatrist at First Psychiatric Clinic at St. Marina University Hospital
Uncontrolled Keywords: depressive disorder, coping strategy, behavioural, psychotherapeutic, biological treatment
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Tatyana Radeva
Date Deposited: 17 Mar 2017 13:30
Last Modified: 17 Mar 2017 13:32
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/278

Actions (login required)

View Item View Item