Prognostic Factors Related to the Surgical Treatment of Patients with Brain Metastases /// Прогностични фактори при хирургичното лечение на пациентите с мозъчни метастази

Peev, Nikolay (2014) Prognostic Factors Related to the Surgical Treatment of Patients with Brain Metastases /// Прогностични фактори при хирургичното лечение на пациентите с мозъчни метастази. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
Dissertation Summary_Nikolay Peev.pdf

Download (6MB)
Official URL: http://mu-varna.bg/en/AboutUs/Medicine/Pages/kated...

Abstract

[EN] Although brain metastases are some of the most frequently diagnosed sequelae of systemic malignancy, their optimal management is not well defined yet. In that respect, the different diagnostic and therapeutic approaches of BMs patients is an issue for serious discussions. According the published data, the number of the patients with malignant diseases, and patients in the final IV stage (Classification of Malignant Tumours; TNM), respectively, the number of patients with brain metastases (BMs) constantly and steadily increases, despite the tremendous and continuous advancement of the modern medicine. The above inevitably results in increase of the number of the patients with metastases, and patients with BMs, in particular. Hence, nowadays the patients with BMs outnumber the patients with primary brain tumours. All the above points the great importance of the optimal surgical behaviour with the BMs patients. An extensive literature review treating the problems of BMs patients, along with a statistical analysis of retrospective and prospectively collected data in the Neurosurgical clinic of St. Anna Hospital - Varna, and other clinics as well, we have defined the major objective of our study: Defining the dynamic tendencies in the epidemiology of the BMs patients and hereof adapting the neurosurgeon’s behaviour to modern trends and requirements, along with improvement and modulation of present algorithms for treatment of the patients with metastatic brain tumours. The set objective investigated in four clinical studies: 1. Epidemiological investigation of oncologic patients in Varna and Dobrich region, Bulgaria. The survey provides information for the number of oncologic patients, stage IV patients (TNM) included, for the period 1983 – 2006. The BMs patients treated in the Neurosurgical clinic of St. Anna Hospital - Varna, were surveyed as well. The investigation gives the tendencies in the epidemiology of the BMs in the region compared to the global trends. 2. Immunohistochemical tests of BMs tissues were examined with CDC47 marker for proliferating cells. Based on that proliferation indexes were calculated and counterposed to the clinical presentation and behaviour of the BMs, aiming to define prognostic factors. 3. Retrospective investigation of 308 patients with BMs treated with Stereotactic Radiosurgery (SRS) for the period 2002 – 2008, selecting patients with subsequent neurosurgical resection of BMs in the area of the SRS treated brain volume, was performed. The investigation aimed to establish the role of the neurosurgeon and the delayed neurosurgical BMs resection among the MBs patients treated with SRS. 4. Retrospective investigation aiming to compare the results of the surgical BMs excision of single MM in two tertiary referring centres, with weight on the surgical technique (Piecemeal/ Enbloc) used, was performed. //////// //////// [BG] Въпросът за мозъчните метастатични тумори (ММТ) добива все по-важно значение и представлява сериозен проблем в медицинската практика поради тяхната висока честота и смъртност - почти 100 %. Те се явяват една от най – честите причини за неврологични компликации у болните от системни неопластични заболявания и са най-често срещащите се интракраниални тумори Независимо от средностатистически лошата прогноза, неусложнената с постоперативни компликации хирургична ексцизия предлага значително по-добро качество на живота чрез бързото ликвидиране на интракранилната хипертенсия, редуциране или изчезване на неврологичния дефицит и болката. Това прави въпросите свързани с оптималното хирургичното поведение при мозъчни метастази значими, а прогреса в третирането им особено актуален. Въз основа на прегледа на достъпната литература по проблемите на метастатичните мозъчни тумори(ММТ) и съпоставка с получените от нас резултати при статистическата обработка на събраната ретроспективно информация, както и проспективното наблюдение на болните с диагноза ММТ преминаващи през НХК- Варна и други клиники, ние дефинирахме следната цел: Установяване на динамичните тенденции в епидемиологията на пациентите с ММ и в тази връзка адаптиране на поведението на неврохирурга към съвременните насоки и изисквания за лечение на тази група пациенти, съответно подобряване и модулиране на настоящите алгоритми за лечение на пациентите с ММ. За достигане на поставената цел са разработени четири клинични проучвания: 1. Епидемиологично проучване на онкоболните от Варненски и Добрички регион, даващо информация за разпределението на всички регистрирани онкоболни, както и тези в IV-ти стадии (по ТNM класификация) за периода 1983 – 2006 . За периода 1993 – 2006 е събрана и обработена статистически информация за преминалите през Неврохирургична клиника – Варна/НХК-Варна/ болни с ММТ. Проучването позволява да се установят някои особеностите в епидемиологията на ММ в региона и да се съпоставят със световните тенденции. 2. Имунохистохимично изследване на ММ. Парафинови срези на тъкани от мозъчни метастатични тумори(ММТ) са обработени с имунохистохимични методи. Обработката следва протокол за оцветяване със CDC47 – маркер специфично изявяващ ядрата на пролифериращите клетки, което позволява да се изчислят индекси на пролиферативна активност, които от своя страна се съпоставят с особености на клиничното протичане, с цел дефиниране на прогностични фактори. 3. Ретроспективно проучване на 308 пациента с ММТ подложени на стереотаксична радиохирургия за периода 2002 – 2008, при което са селектирани пациенти с последваща неврохирургична резекция на ММТ в областта на третираният с радиохирургия мозъчен обем. Проучването има за цел да изясни ролята на неврохирургията и отложеното неврохирургично лечение при пациенти със симптоматични лезии след лечение със стереотаксична радиохирургия. 4. Ретроспективно проучване с цел да сравнят резултатите от хирургичната рецекция на единични ММ в два терциерни референтни центъра. Пациентите оперирани за 8 години(2003 – 2010) в двата референтни центъра са ретроспективно проучени, като резултатите са интерпретирани с акцент върху начина по който е осъществена резекцията на ММТ - (Piecemeal/ Enbloc).

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email:oa@mu-varna.bg; Nikolay Peev, MD, PhD; PhD thesis defended at the Department of Neurosurgery and ENT; Medical University of Varna; Currently: Practicing neurosurgeon - St. Anna hospital - Varna
Uncontrolled Keywords: brain metastases, surgical behaviour, oncologic patients, stage IV patients (TNM)
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Nikolay Peev
Date Deposited: 14 Dec 2016 14:31
Last Modified: 14 Dec 2016 14:31
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/245

Actions (login required)

View Item View Item