Providing of Dental Services through Team Work // Предоставяне на зъботехнически услуги чрез работа в екип

Simov, Maksim (2015) Providing of Dental Services through Team Work // Предоставяне на зъботехнически услуги чрез работа в екип. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary_ Maksim Simov.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/MedicalCollege/Pages...

Abstract

[EN] The dissertation work is aimed at exploring issues of teamwork in dentistry and creating a new approach to the training of health professionals in the field of dental health in order to enhance the skills of teamwork and conflict resolution at the workplace. This in turn will reduce the negative attitudes from both the patient as part of the team, on one hand, and health professionals in the face of the dentist and dental technician, on another. It will also demonstrate the need for additional team member in the face of the dental assistant. The aim of the thesis was to study and analyze the joint activity of dentists and dental technician, reveal the underlying issues and propose a model for efficient functioning of the dental team including the dental assistant and the patient. To achieve the main objective of the dissertation scientific research tasks were determined related to: - Examination of the role of the team in the provision of dental care at home and abroad; - A survey of the team work of dentists, dental technicians and patients; - Examination of the role of the dental assistant team; - Comparing the results of the three groups surveyed and their respondents; - Development of a model for effective teamwork in dentistry and dental technology in the treatment of patients. Based on scientific research and analytical methods applied the following contributions were constituted: Theoretical contributions: 1. Research on the relationships between dental technicians and dentists and the role of the team in the dental practice is performed for the first time in Bulgaria. 2. The role of the dental assistant as part of the dental team facilitating the communication between doctor, patient and dental technician is discussed for the first time in Bulgaria. 3. Survey of the role of the dental team and the involvement of the patient as part of it. 4. Classification of technologies for production of dental structures. Contributions with practical application: 1. A model for effective team in dentistry including a dentist, dental technician, patient, dental assistant, and in some cases, other medical professionals, is proposed. 2. The indispensability, place and role of the dental assistant as a member of an effective dental team has been established. Communication between the dentist, dental technician and the patient is one of the most important factors for successful treatment outcome to maximize results. Thorough, timely and accurate information submitted by all members of the team of what exactly is expected to be achieved, what challenges must be overcome, what are the options for treatment, and what results are expected to be achieved lay at the heart of communication process. The result should lead to increased satisfaction of all involved in this process. ///////// ///////// [BG] Дисертационният труд е насочен към изследване на проблематиката на екипността в денталната медицина и създаването на нов подход към обучението на здравните специалисти в областта на денталното здраве с цел повишаване уменията за работата в екип и решаване на конфликтни ситуации на работното място. Това от своя страна ще намали негативните нагласи както от страна на пациента, като част от екипа, от една страна, така и на здравните специалисти в лицето на лекаря по дентална медицина и зъботехника от друга. Освен това ще се докаже нуждата от допълнителен член на екипа в лицето на денталния асистент. Целта на дисертационният труд е да се проучи и анализира съвместната дейност на лекарите по дентална медицина и зъботехниците като се разкрият основните проблеми и се предложи модел за ефективна работа на денталния екип с участието на денталния асистент и пациента. За постигане на основната цел на дисертацията са решени научно- изследователски задачи, свързани с: - изследване на ролята на екипа в предоставянето на дентални грижи у нас и чужбина; - проучване на мнението, относно работата в екип на лекари по дентална медицина, зъботехници и пациенти; - изследване на ролята на денталния асистент в екипа; - сравняване на резултатите на трите изследвани групи и изследвани лица; - изготвяне на модел за ефективна работа на екипа в денталната медицина и зъботехниката при лечението на пациентите. На база на научно-изследователската работа и приложените методи за анализ са направени следните приноси: Приноси с теоретичен характер 1. За пръв път в България е направено проучване за изградените взаимоотношение между зъботехниците и лекарите по дентална медицина и ролята на екипа в денталната практика. 2. За пръв път в България започва да се поставя въпросът и е доказана ролята на денталния асистент като част от денталния екип, който да подпомага комуникацията между лекар, зъботехник и пациент. 3. Приносен теоретичен характер има направеният обзор относно ролята на денталния екип и привличането на пациента като част от него. 4. Приносен теоретичен характер има направената класификация на технологиите за изработване на дентални конструкции. Приноси с практико-приложен характер 1. Предложен е Модел за ефективен екип в денталната медицина включващ лекар по дентална медицина, зъботехник, пациент, дентален асистент и в определени случаи други медицински специалисти. 2. Доказана е необходимостта, мястото и ролята на денталният асистент като член ефективния дентален екип. Комуникацията между лекар по дентална медицина, зъботехник и пациент е един от най-важните фактори за успешния изход от лечението, от рутината до постигането на максимални резултати. Задълбочената, своевременна и точна информация, подадена от всички членове на създадения екип за това какво точно трябва да се постигне, какви предизвикателства трябва да се преборят, какви са възможните варианти за лечение, както и какви резултати се очакват да се постигнат са в основата на комуникационния процес. Резултатът трябва да доведе до повишаване на удовлетвореността на всички участващи в този процес.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: maksim.simov@mu-varna.bg; Assist. Prof. Maksim Simov, MD, PhD; Medical university of Varna, Мedical College,MDT
Uncontrolled Keywords: dentistry, dental, assistant, technician, team work
Subjects: R Medicine > RK Dentistry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Maksim Simov
Date Deposited: 16 Jun 2016 08:41
Last Modified: 16 Jun 2016 08:41
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/198

Actions (login required)

View Item View Item