Biochemical Changes and Transvaginal Ultrasound at Preterm Birth // Биохимични промени и трансвагинална ехография при предтерминно раждане

Kolev, Nikolay (2014) Biochemical Changes and Transvaginal Ultrasound at Preterm Birth // Биохимични промени и трансвагинална ехография при предтерминно раждане. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary_Nikolay Kolev.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://mu-varna.bg/en/AboutUs/Medicine/Pages/akade...

Abstract

[EN] Objective: The aims of this theoretical study is the development of criteria and diagnostic algorithm in preterm birth (PB). To achieve the above objective we set ourselves the following tasks: 1. Study of biochemical changes in the cervix in women at risk of PB. 2. Study the role of the most informative biochemical indicators for the occurrence of PB: fibronectin in cervical vaginal secretions; insulin-like growth factor. 3. Cervical changes due to transvaginal ultrasound. 4. Statistical processing and analysis of results. 5. Development of biochemical and ultrasound criteria. 6. Development of a PB diagnostic algorithm. Object of study - the risk of occurrence of preterm birth in 120 pregnant women. The study contingent are 120 pregnant women from Varna and the region, in their pregnancy between 24 weeks and 34 weeks. They are divided into two groups - asymptomatic and with clinical symptoms. The first group are pregnant women with clinical signs of real premature birth, such as: regular uterine contractions of 5-8 minutes and more lasting 25 to 30 seconds each; simultaneous pains in the back and the abdominal area; changes in cervical status - cervical dilatation of 2 cm or more, cervical smoothing of 80% or more. The second group are pregnant women without any clinical symptoms of PR, but with a history of premature birth and elevated risk. Aktim test partus and Full-Term test are practical and easily enforceable, non-invasive, clinically effective and cost-efficient express tests for predicting the PB between 24 weeks - 34 weeks The predictive value is high in both of the tests and with negative results at hand, patients give birth closest to the likely term. Aktim test partus and Full-Term test have almost the same diagnostic capabilities for the prediction of preterm birth before 35 weeks. The proposed diagnostic algorithm for the study of pregnant women between 24-34 weeks includes two biochemical markers of high information value and a biophysical marker. The three tests included in the diagnostic algorithm are cost effective, simple as technical implementation and with rapid final results - up to 10 minutes of their execution. The combined use of diagnostic tests with negative result minimizes unnecessary and costly hospitalization and medication. //////// //////// [BG] Цел: Цел на настоящата теоретична разработка е изработване на критерии и диагностичен алгоритъм при ПР. Задачи: За постигането на посочената цел си поставихме следните задачи: 1. Проучване на биохимичните промени в маточната шийка при жени, застрашени от ПР. 2. Проучване ролята на най-информативните биохимични показатели за настъпване на ПР: фибронектин в цервико-вагинални секрети; инсулиноподобен растежен фактор. 3. Промени в маточната шийка при трансвагинална ехография. 4. Статистическа обработка и анализ на получените резултати. 5. Изработване на биохимични и ехографски критерии. 6. Изработване на диагностичен алгоритъм при ПР. Предмет на изследване - риска от настъпване на предтерминно раждане при 120 бременни жени. Обекта на изследване са 120 бременни жени от Варна и областта, като срока на бременността е между 24 г.с. и 34 г.с. Изследваните жени се разделят в две групи - асимптоматични и с клинична симптоматика. 1-ва група са бременни жени с клинични симптоми на истинско преждевременно раждане, които включват: регулярни маточни контракции на 5 – 8 минути и повече, траещи по 25 – 30 секунди; едновременно болки в кръста и коремната област; промени в цервикалния статус – цервикална дилатация 2 cm или повече, цервикално изглаждане 80% или повече. 2-ра група са бременни жени без клинични симптоми на ПР с анамнестични данни за преждевременно раждане и повищен риск. Aktim test partus и Full-Term test са практически лесно изпълними, неинвазивни, клинично ефективни и икономически целесъобразни експресни тестове за прогнозиране на ПР в периода 24 г.с. – 34 г.с. Прогностичната стойност е висока при двата теста и при отрицателни резултати, пациентките раждат максимално близко до вероятния термин. Aktim test partus и Full-Term test имат почти еднаква диагностична възможност за прогнозиране на преждевременно раждане преди 35 г.с. Предложен е диагностичен алгоритъм за изследване на бременни в периода 24-34 г.с., който включва два високоинформативни биохимични маркера и един биофизичен маркер. Трите теста включени в диагностичният алгоритъм са икономически ефективни, прости като техническо изпълнение и с бързи окончателни резултати - до 10-та минута от провеждането им. Комбинираното приложение на диагностичните тестове при отчетени отрицателни резултати намалява до минимум ненужната хоспитализация скъпо струващият болничен престой и медикаментозно лечение.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: oa@mu-varna.bg; Nikolay Kolev, MD, PhD; PhD Thesis at the Department of Obstetrics and Gynaecology - Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: gynaecology, preterm birth, transvaginal, ultrasound, cervix, biochemical
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Nikolay Kolev
Date Deposited: 23 Mar 2016 14:17
Last Modified: 15 Jan 2018 13:35
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/165

Actions (login required)

View Item View Item